Skip to main content

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS / IMMUNITAT - COMUNITAT
Residència híbrida d'investigació i producció artística.
Huarte - Villava - Burlada // Riu Arga
IDENSITAT - Centro Huarte / WHO CARES?

IDENSITAT i CENTRE HUARTE activen el programa Estètiques Transversals / IMMUNITAT - COMUNITAT per desenvolupar un projecte d'investigació i producció relacionat amb el context social i cultural de les poblacions d'Huarte, Burlada i Villava (Navarra). El programa es porta a terme entre octubre de 2021 i abril 2022 com a part de Who Cares?

Per a això, s'obre una Open Call per a projectes de residència proposta en dues fases: la primera consisteix a presentar un pre-projecte on es seleccionaran tres propostes que passaran a una segona fase. Aquestes tres propostes rebran una remuneració de 200€ perquè puguin desenvolupar i ampliar el pre-projecte presentat. En aquesta segona fase es podran mantenir converses amb les organitzacions impulsores per tal d'ajustar la proposta a desenvolupar a el marc proposat per l'organització. D'aquests 3 projectes s'escollirà un per portar-se a terme.

Resultats de la preselecció: Convocatòria Estètiques Transversals - IMMUNITAT / COMUNITAT
Un jurat compost per Idensitat i el Centro Huarte ha preseleccionat tres propostes que tindran el termini d'un mes per presentar un desenvolupament més elaborat dels seus projectes. A mitjans de setembre se seleccionarà un d'aquests tres projectes per realitzar la residència al Centro Huarte la pròxima tardor.


PROPOSTA SELECCIONADA:
• Fuegos de alto grado, de Sara García
PROPOSTES PRESELECCIONADES:
• Conspirando con el agua / Conspiring with the water, de Sara Herrera i Eloise Maltby
• Careflow, de Nadja Okruhlicová i Britta Braun

Gràcies per la participació i la qualitat de les propostes rebudes. 


BASES DE LA CONVOCATÒRIA
IDENSITAT i CENTRE HUARTE ofereixen una residència a un/a artista o col·lectiu per desenvolupar un projecte amb el context social de les poblacions d'Huarte, Burlada i Villava (Navarra). La residència es planteja de forma híbrida, combinant la presencialitat amb el treball a distància necessari per completar el projecte. El període presencial té una temporalitat aproximada de cinc setmanes de durada a desenvolupar entre l'octubre del 2021 i abril de 2022, que es concretarà entre la disponibilitat del/la artista o col·lectiu seleccionat i les organitzacions impulsores, en funció de el projecte i amb possibilitat d'intermitència .

A QUI S'ADREÇA

La convocatòria està dirigida a artistes o col·lectius interessats a desenvolupar un projecte artístic en els contextos socials on s'inscriu la proposta i sobre la temàtica plantejada. Es valorarà positivament el domini de l'castellà i/o euskera. En cas que l'idioma sigui l'anglès, s'haurà de contemplar la traducció com a part de la producció, en aquelles activitats que ho requereixin.

QUE OFEREIX

La proposta seleccionada comptarà amb 3.000 euros en concepte d'honoraris i dietes, fins a 1.000 euros per viatge i allotjament. El projecte disposarà un màxim de 2.000 euros en concepte de producció.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

En aquesta edició de Estètiques Transversals, en el marc de Who Cares?, tenim també com a objectiu posar les cures en les metodologies de treball, i prendre aquesta ocasió com una oportunitat per repensar els models de convocatòria. Per això, i per l'especificitat del tema, proposem una convocatòria en dues fases. La primera consisteix a presentar un pre-projecte, per seleccionar, entre aquelles propostes rebudes, tres que passaran a una segona fase. Aquestes tres propostes rebran una remuneració de 200€ perquè puguin desenvolupar i ampliar el pre-projecte presentat. En aquesta segona fase es podran mantenir converses per tal d'ajustar la proposta a desenvolupar a el marc proposat per l'organització. D'aquests 3 projectes s'escollirà un per portar-se a terme.

Fase 1
Les propostes s'hauran de remetre en format digital utilitzant el formulari específic, omplint cada un dels camps i adjuntant en un únic document en format PDF (màxim 8 Mb) que inclogui:

- Proposta / preprojecte. Document escrit que defineixi les línies bàsiques de el projecte (1 pàgina), indicant una metodologia de treball que tingui en compte els elements assenyalats.
- Un màxim de 5 imatges de treballs previs i / o relacionats amb la proposta per facilitar la comprensió de el projecte (o link a una pàgina web).
- Currículum dels membres de el projecte especificant un representant, o currículum individual en el cas de persones físiques. (1 pàgina)
- Dades de contacte (nom, telèfon, e-mail i adreça postal).

Fase 2

- Entrevista amb l'organització.
- Projecte desenvolupat incloent objectius, metodologia, accions i calendari de treball.
- Materials que ajudin a la comprensió de el projecte.

La primera fase de la convocatòria està oberta fins al dimecres 23 de juny de 2021.

La data de lliurament de la segona fase es comunicarà als preseleccionats.

> ACCÉS A EL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
Projecte redactat en castellà, basc, català o anglès.

CRITERIS DE VALORACIÓ

La selecció dels projecte es realitzarà entre IDENSITAT i el Centre d'Art Contemporani Huarte. Es tindrà en compte la qualitat de la proposta, l'aportació a la temàtica plantejada per l'organització i la viabilitat de el projecte.

DATES

El projecte es realitzarà a partir d'una residència de cinc setmanes de durada dividida en dos moments, una primera estada d'una o dues setmanes i una segona de 3 o 4 setmanes, a desenvolupar entre l'octubre 2021 i abril de 2022, a concretar entre la disponibilitat del / la artista o col·lectiu seleccionat i les organitzacions impulsores. Els espais disponibles per a la presentació de resultats i la celebració d'activitats relacionades amb el projecte són, a part de l'propi Centre Huarte, els equipaments gestionats per la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona: el Batán i el Molí de Sant Andreu (Atarrabia- Villava).

TERMES I CONDICIONS

Els treballs seleccionats seran propietat de l'autor/a o autors/es. IDENSITAT i el CENTRE D'ART CONTEMPORANI HUARTE com a organitzacions impulsores de ESTÈTIQUES TRANSVERSALS / IMMUNITAT - COMUNITAT, podran reproduir i divulgar mitjançant publicacions on-line o en format paper la totalitat o part de el programa, sempre citant les respectives autories i agents col·laboradors. Aquesta edició forma part del projecte europeu WHO CARES? Des del qual IDENSITAT i CENTRE D'ART CONTEMPORANI HUARTE arxivar tota la documentació que es generi a partir d'aquesta convocatòria i de el desenvolupament de el projecte en la seva totalitat.

INTRODUCCIÓ

Estètiques Transversals és un projecte d'investigació i experimentació a la cruïlla entre art, mediació i espai social. Un lloc de confluència entre les pràctiques artístiques com a espai d'investigació crítica; les accions de mediació com a espai de producció de contingut, d'interacció i de transferència d'aprenentatges; i el context com a espai de relació entre una temàtica de treball i un determinat espai social actiu al voltant d'ella. Un projecte que es porta a terme en ciutats mitjanes, com a generadores d'espais socials, culturals i mediambientals en el límit entre el natural, el rural i l'urbà. El projecte es fonamenta en la dimensió transversal de l'art per articular experiències i accions, que incideixen en elements singulars a partir de temàtiques comuns i estratègies compartides entre els diversos agents que hi participen. Estètiques Transversals és un projecte impulsat de manera conjunta per Idensitat i Centre Huarte i en aquesta quarta edició forma part de el projecte europeu de col·laboració Who Cares? [+ Info sobre edicions anteriors] [+ info sobre Who? Cares]

CONTEX DE TRABALL

La població d'Huarte, on se situa el Centre d'Art Contemporani de Huarte, es troba al costat de Burlada i Villava a la perifèria de Pamplona. Les tres localitats segueixen el curs del riu Arga, el que ha generat entre elles vincles històrics i culturals. En els últims anys en aquestes poblacions han modificat els límits entre el natural, el rural i l'urbà, a causa de el creixement urbanístic i poblacional, a la conversió d'hortes en espais d'oci, als fluxos i desbordaments del riu. Més recentment s'han modificat els comportaments socioculturals vinculats al lloc, a causa del canvi dels hàbits forçats pel control de la mobilitat, la disminució de la interacció social, així com altres circumstàncies derivades del context globalitzat de pandèmia.

A partir de la convocatòria oberta, el projecte a desenvolupar ha de tenir com a focus d'interès el nou ecosistema forjat des del distanciament social, la individualització, la desocialització, l'aïllament comunal, l'increment de la tecno-presencialitat, la por a el contagi, o el desig d'aconseguir la immunitat. Ha d'investigar i explorar aspectes relacionats amb el context per activar processos de treball que s'aborden en relació a realitats, ficcions, utopies, distopies o heterotopies eco-socioculturals. Des imaginar altres ecosistemes possibles, fins analitzar l'ecosistema existent per abordar certes realitats o construir ficcions que generin altres realitats possibles. El node territorial o grup d'agents involucrats, i les accions de mediació s'activen des de col·lectius locals i persones interessades en vincular-se a aquest focus d'interès. El projecte seleccionat desenvoluparà el seu treball a partir d'aquest context i temàtica predefinida.

ÀMBIT TEMÀTIC: IMMUNITAT - COMUNITAT

El projecte planteja treballar a partir de les tensions, paradoxes o connexions que es generen entre els termes Immunitat i Comunitat que són al seu torn posats en relació amb el riu o la seva configuració urbana modelada a partir de l'recorregut de el Riu Arga al seu pas per les poblacions d'Huarte, Villava i Burlada.

Habitualment el concepte de comunitat s'utilitza per posar en valor un grup de persones que comparteixen elements que els atorguen una certa especificitat, com la identitat, el lloc, la ideologia, les creences... elements de pertinença a un col·lectiu (o grup de persones) que manté llaços de connexió entre elles i que per una raó o una altra els fa diferenciables en relació als altres. El concepte d'immunitat reapareix amb força en aquest context específic de pandèmia, i es relaciona amb la comunitat en el sentit que fa referència a allò que la protegeix dels constants perills externs. Des d'aquesta perspectiva, la comunitat i la immunitat formen un conjunt que es replega sobre si mateix, tractant d'instaurar protecció, aïllament i evitar tota mena de contagi extern.

Tots dos conceptes són tractats per Roberto Espósito[1], en una direcció que ens interessa reprendre per adaptar-los a aquest projecte. Segons aquest autor, atenent a l'arrel etimològica de la paraula i posant en qüestió el component neoconservador i negatiu que comporten, planteja que la comunitat obre, exposa, torna a l'individu cap al seu propi fora, l'allibera cap a la seva exterioritat. No és el lloc de la identitat, de la pertinença, de l'apropiació, sinó, per contra, de la pluralitat, de la diferència o de l'alteritat. La immunitat, segons Espósito, replega a l'individu en si mateix, el reclou en la seva pròpia pell, recondueix el fora cap al endins, l'elimina quant fora.

És en aquest sentit de contraforces que operen en els dos conceptes el que ens interessa per a posar-los en relació amb la idea de les cures. En un context com l'actual la immunitat es percep com l'objectiu general, com la cura globalitzada que ha de preservar les diferents comunitats dels contagis. I això s'estén més enllà del sanitari, s'instaura com polítiques que reafirmen els territoris nacionals, de barri, domèstics. Les tecno-polítiques de la immunitat i la por contribueixen a generar comunitats tancades que propicien la desigualtat.

La filosofia de les cures en què s'insereix aquest projecte, en el marc de Who Cares?, que opera sota la premissa d'imaginar possibles futurs on la cura mútua i la cura del nostre entorn se situen en primer pla, per a una millora de les relacions subjectives, i una recuperació de la comunitat com res pública, com a espai del comú. És des d'aquesta perspectiva que plantegem un espai de treball crític, problematitzant els conceptes comunitat i immunitat, i prenent el riu Arga com a context, i com a metàfora de l'espai comú. Però també com a metàfora del flux de connexions amb el fora, amb allò altre, com a element connector de lògiques híbrides entre el natural, el rural i l'urbà, com a canal d'obertura i puntualment de desbordament, on el contagi adquireix un caràcter positiu ja que permet incorporar nous organismes estranys, sobreviure a ells i retrobar l'equilibri que contribueixi a recuperar la sociabilitat perduda en aquest context de pandèmia. Si la matèria primera de la vida social és la sociabilitat interactiva co-presencial[2]. Ara estem sotmesos a un règim on aquesta interacció co-presencial està sotmesa a l'estratègia de l'aïllament i la construcció de la comunitat bombolla. Aquesta relació fructífera i trobada entre comunitat, immunitat, cures i territori, és la que ens anima a obrir aquesta convocatòria a projectes que plantegin respostes creatives a la complexitat d'aquest plantejament, que és alhora la complexitat de la nostra contemporaneïtat més recent.

METODOLOGIA

Els treballs que es duen a terme en el marc de Estètiques Transversals es defineixen a partir de tres eixos comuns: l'articulació d'una residència artística temporal mitjançant la participació d'un/a artista o col·lectiu com a creador i investigador en el context, la configuració de un node local que compta amb la implicació de diferents agents actius en el territori, i l'articulació de transferència de coneixements i aprenentatges vinculats a altres àmbits o temàtiques, que anomenem dispositius d'accions de mediació. Aquests tres eixos poden creuar-se, unificar o coexistir de manera paral·lela, de manera que a l'almenys dos d'ells convisquin en un mateix projecte.

Els nodes locals poden ser una suma d'agents, entitats o persones interessades a participar o que estiguin vinculades a la temàtica treballada des del social, l'artístic o de l'àmbit de la investigació. Es formen de manera prèvia a el desenvolupament de el projecte artístic i/o accions de mediació, podent variar o incrementar-se en el seu desenvolupament. El/la artista o col·lectiu de plantejar un projecte i sumar els seus propis agents a la xarxa, que es poden vincular més o menys depenent de la funció que ocupin dins d'aquest sistema. D'aquesta manera, el projecte es porta a terme de forma triangular, plantejant activitats o intervencions en l'espai públic, presentacions obertes i producció de resultats.

 

MÉS INFORMACIÓ


 

[1] Espósito, R. (2009). Comunidad, Inmunidad y Biopolítica. Barcelona: Herder

Espósito, R. (2003). Communitas. Origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu

[2] Martuccelli, D. (2021). La tecnología anti-socioLógica y tecno-experta de la Pandemia del Covid-19. En Papeles del CEIC. http://dx.doi.org/10.1387/pceic.21916


ALL LOGOS