Skip to main content

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS / IMMUNITAT ~ COMUNITAT 
Idensitat + Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

IDENSITAT conjuntament amb el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana activen la tercera edició del programa Estètiques Transversals, que sota el títol IMMUNITAT - COMUNITAT vol dur a terme tres projectes que combinin la investigació i la producció, a les ciutats de València, Alacant i Castelló, posant en relació pràctiques artístiques i espai social en contextos específics de cadascuna de les tres ciutats.
El projecte planteja una sèrie d'accions de producció i experimentació juntament amb entorns educatius i artístics, entre les quals hi ha previstes dues residències temporals obertes a convocatòria pública i una tercera per invitació. El programa es durà a terme durant el 2022 i principis del 2023, i forma part del projecte europeu Who Cares?

Una de les residències es durà a terme a Alacant, gràcies a la col·laboració del Centro Cultural Las Cigarreras, i disposarà de dos mesos per treballar en una proposta orientada cap a experimentació-producció en el context. La convocatòria vinculada a València, gràcies a la col·laboració del Centre del Carme Cultura Contemporània, està orientada a pràctiques de mediació relacionades amb la temàtica proposada, podent-se activar un grup de treball interdisciplinar i/o podent combinar la presencialitat amb el treball a distància. La residència comptarà amb espais de treball al Centre del Carme Cultura Contemporània i es pot desenvolupar en diverses fases fins a març de 2023 segons les necessitats del projecte.
Estètiques Transversals és un programa de recerca i experimentació en el creuament entre art, mediació i espai social. Un lloc de confluència entre les pràctiques artístiques com a espai de recerca crítica; les accions de mediació com a espai de producció de contingut, interacció i transferència d'aprenentatges; i el context com a espai de relació entre una temàtica de treball i un determinat espai social actiu al seu voltant.

ÀMBIT TEMÀTIC: IMMUNITAT ~ COMUNITAT
El marc del programa planteja treballar a partir de les tensions, paradoxes o connexions que es generen entre els termes Immunitat i Comunitat. Habitualment el concepte de comunitat s'utilitza per posar en valor un grup de persones que comparteixen elements que els atorguen una certa especificitat, ja sigui la identitat, el lloc, la ideologia, les creences o altres elements de pertinença a un col·lectiu (o grup de persones) que manté llaços de connexió entre elles i que per una raó o una altra, els fa diferenciables en relació amb els altres, però també els uneix, els enforteix i els immunitza. 

En aquest sentit, el concepte d'immunitat reapareix amb força en aquest context específic de pandèmia, i es relaciona amb la comunitat ja que fa referència a allò que la protegeix del que una comunitat identifica com a amenaçador o perillós. Des d'aquesta perspectiva, la comunitat i la immunitat formen un conjunt que es replega sobre si mateix, intentant instaurar protecció i aïllament per evitar tota mena de contagi extern, oferir vincles, relacions de proximitat i organització davant d'una amenaça, però també instaurar frontera o por de l'alteritat.

Ambdós conceptes són tractats per Roberto Espósito[1], en una direcció que ens interessa reprendre per adaptar-los a aquest projecte. Segons aquest autor, atenent l'arrel etimològica de la paraula i posant en qüestió el component neoconservador i negatiu que comporten, planteja que la comunitat obre, exposa, torna l'individu cap a fora, l'allibera cap a la seva exterioritat. No és el lloc de la identitat, de la pertinença, de l'apropiació, sinó al contrari, de la pluralitat, de la diferència o de l'alteritat. La immunitat, segons Espósito, replega l'individu en si mateix, el reclou a la seva pròpia pell, recondueix el fora cap a dins, l'elimina així que fora.

En un context com l'actual, la immunitat es percep com l'objectiu general, com la cura globalitzada que ha de preservar les diferents comunitats dels contagis. I això s'estén més enllà del que és sanitari, s'instaura com a polítiques que reafirmen els territoris nacionals, barrials, domèstics. Les tecnopolítiques de la immunitat i la por contribueixen a generar comunitats tancades que propicien la desigualtat.

Però també, en aquesta tensió, s'obren altres dimensions del concepte comunitat, on es generen comunitats de sabers relacionats amb l'ecologia, amb arxius dissidents, memòries locals, comunitats virtuals, comunitats interespècie, i un llarg etcètera, on la comunitat es torna gairebé una militància; la resistència i la supervivència suposa, precisament, refermar la seva dimensió comunitària per immunitzar-se davant de la globalitat.

La filosofia d'aquest projecte opera sota la premissa d'imaginar possibles futurs on la cura pròpia i mútua o la cura del nostre entorn se situen en primer pla, per millorar les relacions subjectives, i una recuperació de la comunitat com a res públic, com a espai comú, d'afectivitat i d'aprenentatge, identificant els perills de convertir-se en un entorn de diferència i/o d'exclusió. És des d'aquesta perspectiva que plantegem un espai de treball crític, problematitzant els conceptes comunitat i immunitat, com a metàfora del flux de connexions amb el dins i el fora, amb el nosaltres i allò altre, com a espai d'obertura i puntualment de desbordament, on el contagi permet també incorporar nous organismes estranys, sobreviure-hi i retrobar l'equilibri que contribueixi a recuperar la sociabilitat, especialment aquest context de pandèmia.
Si la matèria primera de la vida social és la sociabilitat interactiva copresencial[2], ara hem après a conviure en un règim on aquesta interacció copresencial està sotmesa a l'estratègia de l'aïllament i la construcció de la comunitat bombolla. Aquesta relació fructífera i trobada entre comunitat, immunitat, ens anima a obrir aquesta convocatòria a projectes que plantegin respostes creatives a la complexitat d'aquest plantejament, que és alhora la complexitat de la nostra contemporaneïtat més recent.

PROJECTES PRESELECCIONATS
_ La Polinizadora, Gabriela León i María García Ibáñez (Residència presencial, Alacant)
_ Matorral, Manuela Pedrón, Carolina Sisabel i Adriana Reyes (Rèsidencia híbrida, València)
PROJECTES SELECCIONATS
_ El ponent la mou, el llevant la plou, colectivo Las Mediocre (Residència presencial, Alacant)
_ Equipo interdisciplinario de ensayos malvidentes, Laura Arensburg (Rèsidencia híbrida, València)


A QUI S'ADREÇA
- Residència presencial on desenvolupar un projecte d'experimentació artística en relació amb la temàtica plantejada. La residència tindrà lloc entre octubre i novembre de 2022 al Centro Cultural Las Cigarreres d'Alacant.

- Residència híbrida: destinada a propostes de mediació artística a partir de la temàtica proposada. Els projectes podran plantejar-se fins a març de 2023 mitjançant una estructura que combini fases presencials i virtuals, distribuïdes en estades segons les necessitats del projecte i els seus integrants. Una proposta entre la mediació i la investigació on posar en diàleg els conceptes de “Comunitat – Immunitat” des del punt de vista contemporani ia través de metodologies relacionals i de pensament –amb. Per a les fases presencials, la resdiència comptarà amb la col·laboració del Centre del Carme Cultura Contemporània de València, per la qual cosa els espais destinats a aquest projecte estaran subjectes a la disponibilitat del centre.

QUÈ S'OFEREIX
La residència d'experimentació producció comptarà amb 2.400 euros per dos mesos de residència en concepte d'honoraris, un màxim de 2.000 euros en concepte de producció i 1.400 euros per a viatge i allotjament. Impostos inclosos.

La residència d'híbrida de mediació comptarà amb 2.500 euros en concepte d'honoraris, un màxim de 2.000 euros destinats al procés i la possible producció i 1.400 euros per a viatge i allotjament, impostos inclosos.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
A Idensitat estem replantejant la manera de fer convocatòries amb l'objectiu de repensar els models existents perquè siguin més curosos amb artistes i amb les persones que integren els jurats. Per això, proposem una convocatòria en dues fases.

La primera consisteix a presentar un preprojecte per seleccionar-ne quatre entre aquelles propostes rebudes (dues per modalitat) que passaran a una segona fase. Les dos propostes preseleccionades (una residència d'experimentació-producció i altra de mediació) que no resultin seleccionades rebran una remuneració de 200€ cadascuna per haver desenvolupat el preprojecte presentat. En aquesta segona fase es podran mantenir converses amb l'organització amb la finalitat d'ajustar la proposta a desenvolupar al marc proposat per lorganització. D'aquests 4 projectes se n'escollirà un per modalitat per dur-se a terme.
Els projectes que hagin estat preseleccionats però que no es duguin a terme finalment, estaran convidats a participar en alguns moments públics del projecte.

FASE 1
Les propostes s'han de remetre en format digital utilitzant el formulari específic, emplenant cadascun dels camps i adjuntant en un únic document en format PDF. Si us plau, recorda indicar al títol del document: Nom i modalitat (Alacant o València). Documents de màxim 8 Mb que incloguin:

- Proposta/preprojecte. Document de màxim 5 pàgines que defineixi: la modalitat de residència, les línies bàsiques del projecte, indicant una metodologia de treball que tingui en compte els elements assenyalats tant en el marc de la convocatòria com en allò específic de cada modalitat, i que inclogui un breu portafoli o dossier de projectes previs i/o relacionats amb la proposta per facilitar la comprensió del projecte (pot haver, si es considera, el link(s) a la pàgina web).
- Breu currículum dels membres del projecte especificant un representant, o currículum individual en el cas de persones físiques, en format lliure.

- Dades de contacte (nom, telèfon, e-mail i adreça postal).

FASE 2
- Projecte desenvolupat incloent-hi objectius, pressupost detallat, metodologia, accions i calendari de treball.
- Materials que ajudin a la comprensió del projecte.
- Entrevista amb lorganització.

La primera fase de la convocatòria està oberta fins el dilluns 4 d'abril de 2022. La data de lliurament de la segona fase es comúnicarà els preseleccionats.

ACCÉS AL FORMULARI DE PARTICIPACIÓ Si us plau, recorda indicar al títol del document: Nom i modalitat (Alacant o València)

Dubtes i preguntes relatives a la convocatòria idensitat @ idensitat.net

CRITERIS DE VALORACIÓ
La selecció dels projectes es realitzarà entre l'equip d'IDENSITAT i un jurat format per José Luis Pérez Pont, director gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nerea de Diego, codirectora del Centro de Arte Contemporáneo Huarte, Carolina Fuentes Mascarell, coordinadora del Centre Cultural Las Cigarreras d'Alacant, Clàudia Segura, conservadora del MACBA i Ramon Parramon i Roser Colomar Palazón, membres de l'equip d'Idensitat.

Es tindrà en compte:
La qualitat de les propostes, la metodologia plantejada, les accions que cal desenvolupar, l'aportació a la temàtica plantejada per l'organització i la viabilitat del projecte.

DATES
El projecte de residència tindrà una durada de dos mesos i es realitzarà entre octubre i novembre de 2022 al Centre Cultural Les Cigarreres d'Alacant.

El projecte de mediació es podrà desenvolupar fins a març de 2023 depenent de la proposta i de les necessitats del projecte seleccionat, podent succeir tant als espais disponibles del Centre del Carme Cultura Contemporània com a l'entorn virtual o altres espais significatius per a la proposta.

Els espais disponibles per a la presentació de resultats i la celebració dactivitats relacionades amb el projecte estaran subjectes a la programació dels centres.

TERMES I CONDICIONS
Els treballs seleccionats seran propietat de l'autor o autores. IDENSITAT i el CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA com a organitzacions impulsores d'ESTÈTIQUES TRANSVERSALS / IMMUNITAT - COMUNITAT, podran reproduir i divulgar mitjançant publicacions on-line o en format paper la totalitat o part del programa, sempre citant les respectives autories i agents col·laboradors. IDENSITAT i CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA arxivaran tota la documentació que es generi a partir d'aquesta convocatòria i del desenvolupament del projecte íntegrament.

Més informació sobre edicions passades d'Estètiques Transversals


[1] Espósito, R. (2009). Comunidad, Inmunidad y Biopolítica. Barcelona: Herder
Espósito, R. (2003). Communitas. Origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu

[2]Martuccelli, D. (2021). La tecnología anti-socioLógica y tecno-experta de la Pandemia del Covid-19. En Papeles del CEIC. http://dx.doi.org/10.1387/pceic.21916


LOGOS ET 2022 1