Skip to main content

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS / silenciat ~ reactivat
Idensitat + Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 2023 - 2024

Estètiques Transversals és una línia de treball impulsada per Idensitat que té l'objectiu de realitzar projectes de recerca, mediació i producció artística a partir de posar en relació temàtiques i contextos per activar espais socials des de la transversalitat de les pràctiques artístiques. Es duu a terme en diversos territoris, entre els quals la Comunitat Valenciana gràcies a la col·laboració del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, on des del 2018, s'han realitzat tres edicions prèvies, tractant en cadascuna d'elles diferents temàtiques: Ecosistemes de l'oci, Ecosistemes de ficció i Comunitat~Immunitat. Totes amb una metodologia basada en la connexió de diferents agents implicats (artistes, persones vinculades a altres activitats de caràcter social i persones que treballen en àmbits institucionals culturals o educatius), mitjançant diferents formats, cercant noves maneres d'entendre la producció fonamentada en residències vinculades als contextos. En aquesta quarta edició es planteja desplegar processos de treball al voltant dels conceptes silenciat ~ reactivat.

Convocatòria de projectes oberta fins el 09.07.2023

ÀMBIT TEMÀTIC: SILENCIAT ~ REACTIVAT.
Mentre que allò silenciat apel·la a una condició d'invisibilitat, de desconnexió, d'aïllament, allò reactivat ens porta a l'inici d'una nova vitalitat que succeeix després d'un procés d'interrupció, inconnexió o letargia. Quan aquestes condicions circumstancials les posem en relació amb determinats espais, podem plantejar que hi ha un procés de transitorietat o temporalitat que defineix la pròpia vitalitat dels espais, que passen d'un estat a un altre amb cicles intermitents, de vegades redundants i d'altres aleatòries. Cap lloc no pot sobreviure permanentment silenciat, ni constantment reactivat. Cap lloc no pot ser alhora silenciat i reactivat. El silenci també és recolliment, introspecció, reflexió, mentre que activació pot ser entesa com la impossibilitat de parar, de créixer, de fer, de desconnectar. Quan el silenci és fruit de la imposició apareix immediatament la necessitat de reactivació, de la mateixa manera que quan s'instaura un estat on és impossible escapar de la sobreactivació, sorgeix el desig de reclusió, de silenci, entès en aquest cas com a posicionament activista o actitud transformadora. Tant el silenci com la reactivació són estats que es poden i solen combinar, i és en aquest flux constant on apareix la possibilitat d'habitar de manera diferent els espais, o viure d'altres maneres els ritmes de trànsit entre l'un i l'altre. Definim aquest lloc intermedi amb el símbol ~, com una cosa que està entre dos estadis que es plantegen, d'entrada, des d'una certa incompatibilitat, alhora que amb una interdependència clara.

En aquest sentit, ens interessa treballar en el trànsit entre un espai silenciat i la seva reactivació, i com l'art pot actuar en aquest canvi d'estructura fràgil. Un moviment (~) que, encara que en certes ocasions es percebi com a senzill o fins i tot subtil, amaga una gran capacitat 'reactivadora' d'un espai, d'un context social, o d'una actitud renovada en relació amb els usos o les activitats que es duen a terme en ells. És aquesta transició, on considerem que la pràctica artística pot actuar de catalitzadora i d'acceleradora per a la transformació entre aquestes dues situacions, cristal·litzant i provocant que aparegui un espai intermedi, movent-se entre un estat i un altre, i generant una variació en molts casos efímera fins i tot momentània, però capaç de modificar, qüestionar o flexibilitzar estructures més rígides.

En aquesta nova edició d'Estètiques Transversals a la Comunitat Valenciana, es desplega la idea continguda en el símbol en tres contextos diferenciats a través d'identificar contextos, espais o situacions que es trobin en fase de transició entre allò silenciat i allò reactivat. A partir d'aquest plantejament, proposem un programa que s'ubiqui a l'interstici entre aquests dos estats, i que a través del ~ activin una sèrie de pràctiques de recerca, creació i/o mediació capaces d'accionar, produir o evidenciar un moviment o trànsit des del silenciat al reactivat, i fins i tot, viceversa.

METODOLOGIA I CONTEXTES DE TREBALL
Des d'aquest plantejament, es proposen tres ciutats a partir de les quals s'hauran de definir contextos de treball relacionats amb la temàtica: Alacant, en col·laboració amb el Centre Cultural Las Cigarreras; Benicarló en col·laboració del MUCBE (Museu de la Ciutat de Benicarló) i València amb el suport del CCCC (Centre del Carme de Cultura Contemporània). A cadascun s'obriran espais de col·laboració amb altres entorns socials a partir de l'activació de 3 pràctiques artístiques diferents contextualitzades.

Els projectes se seleccionaran a partir d'una convocatòria pública que se centra en la identificació d'entorns amb l'objectiu d'establir una pràctica artística orientada a pensar (i produir) la reactivació o allò silenciat, i obrint un espai per al debat i la reflexió al voltant d'aquestes idees.

Els artistes participants en tots tres contextos hauran de compartir metodologia i sensibilitat en relació amb el tema plantejat des de perspectives àmplies que poden estar vinculades a la recuperació de veus, a l'imaginari urbà, al treball en context barrial, comunitari o educatiu, a l'entorn social, i en general, al marc temàtic i metodològic descrit a la proposta.

Idensitat actua de mediador, coordinador i coimpulsor dels diferents processos de treball, amb l'objectiu de crear entorns socials a partir de posar en relació els contextos amb els espais de creació.

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES
La convocatòria per a la selecció de propostes s'obrirà el 9 de juny i estarà oberta fins al 9 de juliol. La selecció de projectes es donarà a conèixer a finals de juliol.

Només es podrà presentar un projecte per territori. El context seleccionat per la residència ha d'aparèixer clarament tant al títol del document enviat com al desenvolupament i motivació de la proposta.

ACCÉS AL FORMULARI

Alacant: es planteja una residència de recerca i creació de dos mesos de durada al voltant de la temàtica proposada realitzada entre octubre i novembre de 2023. La proposta seleccionada ha de proposar un context de treball a partir del marc conceptual descrit a la convocatòria. La residència es desenvoluparà al Centro Cultural Las Cigarreras d'Alacant, i s'activarà conjuntament amb Idensitat.

e72d45cf fce9 488e b14b 3572918bc8d7
IMG 6142

 

València: Una pràctica desenvolupada de manera intermitent amb activacions presencials ia distància, iniciada a partir de gener del 2024 vinculada a pràctiques de mediació. Aquesta pràctica, vinculada a processos de mediació – producció, comptarà amb l'acompanyament d'Idensitat i la col·laboració del CCCC. La convocatòria per a València està plantejada de manera no intensiva, d'alguna manera, correspon a aquesta activació – desactivació que planteja la convocatòria. Per tant, tenint en compte que els recursos materials són equivalents a les residències de dos mesos, es demana una metodología híbrida i flexible entre la presencialitat i la distància, capaç de distribuir-se en un calendari que respongui a aquesta estructura i que tingui sentit a nivell metodològic i recursiu.

IMG 6143
3F1A7450

 

Benicarló: Una residència de dos mesos de durada entre octubre i novembre de 2023 en col·laboració del MUCBE, podent treballar al voltant del propi museu com a proposta de treball, del context social, veïnal o associatiu del municipi de Benicarló i que comptarà amb el suport i acompanyament d'Idensitat i agents locals vinculats al context.

IMG 6140
IMG 6138

 

RECURSOS:
Les residències de València i Benicarló comptaran amb 2.400 € destinats a honoraris, 2.000 € a producció, que es gestionaran directament per l'artista, i 1.400 € a allotjament i viatges, pressupost que es gestionará des de l'organització.

La residència d'Alacant comptarà amb 2.400 € destinats a honoraris, 2.000 € a producció i un ajut de viatge de 400 euros. L'allotjament està cobert per la organització i tindrà lloc a una habitació individual a un espai compartit amb altres programes de residència

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Les propostes s'han d'enviar en format digital mitjançant el formulari específic, omplint cadascun dels camps obligatoris, i adjuntar-les en un sol document en format PDF (màxim 8 mb), que ha d'incloure:

- Proposta en PDF. Document escrit que defineixi les línies bàsiques del projecte i on es contextualitza (màxim 3 pàgines amb imatges incloses), indicant una metodologia de treball que tingui en compte els elements assenyalats, els objectius, les accions, les possibilitats de formalització, el pressupost i el calendari de treball.

- Un dossier amb una selecció d'un màxim de 4 projectes o treballs previs contextualitzant cadascuna mitjançant textos i imatges, per facilitar-ne la comprensió. Sempre que calgui es podrà complementar amb enllaços web.

- Text breu de màxim 400 paraules que respongui a la pregunta: Quina és la teva motivació per participar en aquest projecte?

- Currículum resumit de la persona o membres que formin part de la proposta de projecte, destacant aquells aspectes rellevants que es relacionin amb la proposta. En cas de col·lectius cal especificar un representant (màxim 1 pàgina per persona).

- Dades de contacte (nom, telèfon, e-mail i adreça postal).

 

El jurat de selecció estarà compost per Idensitat, Carolina Fuentes Mascarell del Centro Cultural Las Cigarreras d'Alacant, Lorena Luján del MUCBE de Benicarló i Nerea de Diego, artista i professora de La Universitat Pública de Navarra (UPNA).


Més informació de les edicions passades