Skip to main content

Pleased to meet you/ Àlbum de fotos de Calaf. Nicolás Dumit Estévez, Idensitat 2007

Material fotogràfic compilat que constitueix una síntesi que va més enllà de la mera documentació del procés de treball. L ’articulació d’aquesta relació vivencial es canalitza per mitjà d’un objecte visual de 312 pàgines i que presenta a l’entorn de 1.000 fotografies.

La publicació també inclou un assaig del mateix a rtista , amb el que traça una refle xió a l’entorn del desenvolupament de tot el procés i la m anera en com aquest encaixa en el context artístic des d'el qual ell mateix opera. M lgrat que molts dels treballs previs de l’artista s ’emmarquen en l’àmbit de la performance, en aquest cas, la relació dual art–vida que és implícita en el seu treball li va suposar rearticular alguns d’aquests conceptes

Dades biogràfiques

Nicolás Dumit Estévez és un artista multidisciplinar que ha desenvolupat i ha exposat el seu treball d’una manera intens a en diferents institucions dels Estats Units . Ha rebut diferents beques i premis , entre els que destaca el programa de residència i investigació PS1 /MOMA , el Lambent Fellowship Program of Tides Foundation, el Michael Richards Fund, un programa del Lower Manhattan Cultural Council, i el Franklin Furnace Fund que promou l ’art contemporani vinculat a la performance.

Autor: Nicolás Dumit Estévez
Títol: Pleased to meet you. Àlbum de Fotos de Calaf
Edita IDENSITAT Publicacions - Ajuntament de Calaf
Pag. 312
ISBN: 978-84-611-8902-1

Edició | Edición | Edition
IDENSITAT – AJUNTAMENT DE CALAF
Direcció IDENSITAT | Dirección IDENSITAT | IDENSITAT Management
Ramon Parramon
Coordinació IDENSITAT | Coordinación IDENSITAT | IDENSITAT Coordination
Oriol Fontdevila
Coordinació de l’edició | Coordinación de la edición | Edition coordinator
LLorenç Bonet
www.editorialtenov.com
Disseny | Diseño | Design
Rui Oliveira
www.jettoki.net
Traducció al castellà | Traducción al castellano | Spanish translation
Alanna Lockward
Traducció al català | Traducción al Catalán | Catalan translation
Eulàlia Busquets
Correcció dels textos en català i castellà | Corrección de los textos en castellano y catalán | Spanish and Catalan correction
Eduard Escoffet ww.lacorreccional.net

 
Pleased to Meet You. Nicolás Dumit Estévez. 2007

Pleased to Meet You. Àlbum de fotos de Calaf. Nicolás Dumit Estévez. 2007