TRANSLOCACIONS. Experiències temporals, pràctiques artístiques i contextos locals
// JORNADES INTERNACIONALS + TALLER DE CARTOGRAFIA CRÍTICA + ARXIU DE PROJECTES + MICROINTERVENCIONS + OBSERVATORI DE PROJECTES // [2014-2015]


TRANSlocacions. Experiències temporals, pràctiques artístiques i contextos locals, és una proposta d'Idensitat per Arts Santa Mònica que, des de la pràctica artística i la reflexió teòrica, fa referència a les formes de mobilitat, de trànsit de persones i la seva incidència en el territori local. Prenent l'àrea que s'estén des de Paral·lel fins a Via Laietana, i entre Plaça de Catalunya i el Port de Barcelona, com a marc per a presentar un conjunt d'activitats de recerca, producció i exhibició que serveixin en la pràctica per a fomentar la reflexió i l'acció.

TRANSlocacions persegueix estimular la creació col·lectiva i l'intercanvi cultural com a possibilitat del desenvolupament i transformació, a través de processos impulsats per la relació entre les pràctiques artístiques i l'espai social local. Idensitat, amb aquest projecte, voll donar continuitat a una línia de treball que és alhora un observatori de contextos urbans i un laboratori per al desenvolupament de processos creatius que es connecten amb determinades activitats socials de caràcter local.

Arts Santa Mònica, Centre de la Creativitat, situat a l'extrem sud de La Rambla s'insereix de ple en el context cultural, social i econòmic del Raval i Ciutat Vella. La seva activitat pluridisciplinar i de diàleg entre els diferents àmbits creatius i els agents culturals i socials, entra en contacte amb els múltiples públics que viuen a la ciutat o hi transiten de manera temporal.

Amb la voluntat d'incentivar el debat i propiciar la creació i el diàleg entre els diferents agents socials i culturals, es realitzaran diverses activitats entre 2014 i 2015:
- JORNADES internacionals amb ponències, debats i comunicacions obertes, que tindran lloc el 30 i 31 d'octubre de 2014.
- TALLER de cartografia crítica i arxiu obert (de projectes i intervencions realitzades al Raval-Gòtic). Dirigit per Itziar González (Institut Cartogràfic de la reVolta) i en col.laboració amb Consuelo Bautista. Consta d'una primera fase intensiva del 10 al 13 de novembre de 2014, i diverses trobades mensuals fins l'abril 2015.
- ARXIU DE PROJECTES. Compilació de projectes i intervencions artístiques realitzades als barris de Raval i Gòtic des de finals del 80 i fins l'actualitat. Aquest arxiu s'utilitzarà en el taller de cartografia crítica i forma part de l'observatori de projectes. (Octubre 2014- maig 2015). > Accés a l'Arxiu de projectes TRANSlocacions
- MICROINTERVENCIONS. Desenvolupant diversos projectes artístics a l'espai públic d'aquests dos barris. (Octubre 2014- maig 2015).
- OBSERVATORI DE PROJECTES. Es presenta en format expositiu de manera que agrupa i recull les diverses fases del projecte, incorpora una selecció de treballs realitzats en diversos contextos, presenta part de l'arxiu de projectes localitzats en el Raval i Gòtic, i fa de connector amb els projectes que es desenvolupen com a microintervencions. (Juliol-setembre 2015). > Accés al contingut de l'exposició: TRANSLOCACIONS ! Observatori de Pojectes.

Projectes vinculats:
- Taller d'accions en el context, dirigit per Daniel Cid i Ed de Souza amb alumnes d'Elisava Escuela Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona, i Winchester School of Art.

TRANSlocacions és un projecte d'Idensitat i Arts Santa Mònica, dirigit per Ramon Parramon - IDENSITAT i Manuel Guerrero - Arts Santa Mònica. Compta amb un grup de treball format per Consuelo Bautista. Fotògrafa, Itziar Gonzalez. Arquitecte. Institut Cartogràfic de la Revolta, Gaspar Maza. Antropòleg i professor Universitat Rovira i Virgili, Martí Peran. Comissari independent i Professor d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona, i Claret Serrahima. Dissenyador.
Compta amb la col·laboració de: Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV (Universitat Rovira i Virgili), AGI | Art, Globalizació, Interculturalitat, Departament d'Història de l'Art de la UB (Universitat de Barcelona), MACBA, Elisava (Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona) i Winchester School of Art, ACVic Centre d'Arts Contemporànies, Raval Cultural.


TEMÀTIQUES I OBJECTIUS

TEMES GENÈRICS
Mobilitat i temporalitat, turisme, migració, mobilitat laboral, espai públic, espai social, ciutadania.
Pràctiques artístiques: cartografia - mapatge, acció crítica, acció col·laborativa, implicació amb el context.

LOCALITZACIÓ DEL PROJECTE
Barri Gòtic, barri Raval. Aquestes localitzacions són el context territorial en el que es desenvoluparan les microintervencions i el taller de projectes.

OBJECTIUS
- Promoure micro-intervencions artístiques en l'espai públic en diversos indrets de Ciutat Vella de Barcelona (Raval, Gòtic), a partir de la relació entre "identitat local" i "identitat visitant".
- Desplegar una activitat que combini l'anàlisi, la cartografia i la proposició de projectes sobre els temes i el territori escollit.
- Desenvolupar projectes a partir d'iniciar una xarxa de col·laboracions entre diversos àmbits universitaris.
- Promoure la col·laboració entre diferents disciplines i també entre diversos sectors, prenent les pràctiques artístiques com a motor d'accions que incideixen en aspectes socials.
- Organitzar un observatori de projectes que reculli tot el treball processual desenvolupat i investigui sobre projectes realitzats en altres contextos.
- Entrar en contacte i col·laborar amb institucions culturals, entitats i persones actives en la zona, per tal de que participin en alguna part del projecte.
- Eixamplar les funcions de l'art i connectar-lo amb àmbits socials poc propers a les pràctiques artístiques.


TRANSLOCACIONS MARC CAT1
TRANSlocacions
Experiències temporals, pràctiques artístiques i contextos locals

Translocació és un terme que s'utilitza en el camp de la genètica, amb el qual es defineix el moviment de material genètic entre cromosomes, el fenomen pel qual un fragment de cromosoma es transfereix a un cromosoma no homòleg. Translocació en relació al desplaçament de persones, les seves interaccions en contextos locals, i als diferents mecanismes de transferència,  seria la conjugació entre subjectes, experiències i les incidències entre el local i el visitant.

En les societat contemporània, diverses formes de mobilitat incideixen en el territori local, tant en l'organització de l'espai com en l'experiència de viure el lloc. Aquestes formes prenen una especial rellevància en algunes ciutats, o zones concretes de les ciutats, on s'emfatitza la multiplicitat d'experiències que són fruit dels desplaçaments temporals. Un exemple d'aquestes zones a Barcelona  comprèn el barri Gòtic, el barri del Raval i el port - com un dels accessos més importants de tràfic de mercaderies i de trànsit de persones a Barcelona-. Aquestes àrees es vinculen així amb   altres contextos on també la mobilitat esdevé el detonant de canvis en l'espai, de relació entre les persones o de projecció cap a l'exterior del lloc.

La translocació, en aquest projecte, es refereix a mecanismes de transferència entre la relació local-visitant en un determinat context, a la incidència que produeix la suma de múltiples subjectes visitants, en una determinat espai (físic i social) i per un període temporal determinat. Els processos de translocació aplicats a l'espai habitat, poden produir efectes de millora, de progrés i, també de col·lapse, de deteriorament, en funció de determinats agents interns i externs que hi prenen lloc. Aquests processos, es deriven del conjunt de transferències, modificacions, mutacions que es produeixen a partir de diverses formes de translocalisme, on el subjecte translocal, visitant que té una relació temporal i fonamentada en el trànsit o desplaçament en un territori, interactua amb els veïns que habiten en un determinat context produint-se relacions que afecten ambdues parts.  
El potencial d'atracció i de rebuig en aquesta relació local-translocal, són efectes col·lectius que es donen de manera simultània, i es radicalitzen quan els ecosistemes es posen en perill.

MOBILITAT - TEMPORALITAT

El concepte translocal fa referència a un conjunt de fenòmens vinculats a la mobilitat, la temporalitat, i a la seva incidència social i espacial en un determinant context. La circulació de les persones, de les idees, dels símbols, dels coneixements,  influeixen tant en l'espai social com físic de les ciutats. Les identitats, les comunitats, la cultura, les costums, les relacions o també l'espai, s'articulen a partir de les dinàmiques d'interacció entre aquells que es desplacen i aquells que romanen o resideixen en el lloc. Fenòmens de mobilitat propis de les societats contemporànies com són la migració, el turisme, els desplaçaments quotidians o temporals per raons de feina; tenen una presencia en l'espai públic, i acaben determinant tan la forma com els processos de producció, reproducció i transformació de l'espai a nivell social, polític i cultural.

La noció de temporalitat va associada al concepte translocal, el viatge, la mobilitat, el fet de desplaçar-se d'un lloc a un altre, també a la idea de provisionalitat en relació a l'espai en el que s'habita. Això té un efecte en la percepció o identitat "visitant", enfront d'una identitat "local" que manté una presència temporal arrelada en l'espai. Quan la ciutadania s'entén com un dret d'exclusivitat en el territori, apareixen les tensions entre aquells que resideixen i aquells que el transiten.
Estem, però, en un moment en el que una gran part de la població està en un determinat moment en situació de trànsit, ja sigui perquè es veu forçada a migrar, perquè vol ampliar els seus coneixements, pel plaer de viatjar o bé per qüestions laborals. Per tant la translocalitat és alhora una condició multiespaial, que involucra i connecta el lloc de procedència, amb el de destí, i un procés de trànsit resultant en la connexió dels dos punts.

Considerant la mobilitat i la velocitat presents en les societats contemporànies, podem observar noves condicions o comportaments prou generalitzats que es vinculen a la translocalitat, per exemple: els desplaçaments quotidians per raons laborals, els desplaçaments ocasionals entre ciutats i països, les residències temporals per feina, estudis o projectes, el turisme que pernocta en el lloc o el de creuer que no ho fa. Totes aquestes formes de mobilitat mantenen relacions directes amb les persones que habiten en el territori.

Aquests elements de contacte, d'incidència, de conflicte o de transformació del context local, a partir de la seva visibilització o invisibilització en l'espai públic, orienten aquest projecte.

BARRIS

Cada vegada més els controls d'accés a un territori estan directament relacionats amb el poder adquisitiu de les persones, i el grau d'acceptació dels visitants per part dels ciutadans locals, té a veure amb la percepció d'aquests del perill que comporten els visitants pel seu espai, la seva identitat, o els seus espais habituals de relació i participació.

El fenomen de dualització social que estan patint nombroses ciutats contemporànies europees, està definint nous escenaris en els que la mobilitat i la manca de mobilitat donen forma a maneres de viure directament relacionades amb qui té recursos, qui té feina, qui disposa d'excedents per tal de poder-se desplaçar, i qui no té res de l'esmentat.

La paraula barri apareix de nou amb força a moltes ciutats, també a Barcelona. El seu significat ha anat variant en funció dels moments històrics. Els anys seixanta i setanta el barri era la gent que hi vivia i lluitava per aconseguir les infraestructures bàsiques per a millorar la seva qualitat de vida. Un lloc de lluita i compromís. Més tard molts dels veïns implicats al barri, varen esdevenir polítics en les incipients estructures democràtiques. El barri va perdre actius, i el veïnat com a lloc d'experimentació social i política ja no era un espai tant interessant, massa localista, massa de barri. La ciutat es va menjar el barri. La ciutat contemporània s'ha projectat a nivell global, esdevenint marca, i també parc temàtic.
El barri ara s'ha convertit en un lloc alhora local i translocal, un espai d'identitats diverses, on uns hi viuen, altres hi transiten, i altres s'hi comprometen; esdevenint, de nou, lloc d'assaig de l'autogestió, de la cooperació, de l'autoconstrucció, de lluites per a defensar la dignitat de ser i estar en un lloc.

El barri com a marc per a l'acció transformadora que es regenera en el context micro-local, i que interactua amb dinàmiques de mobilitat fruit de fenòmens més globalitzadors, és també un dels eixos centrals del projecte TRANSLOCACIONS.


LOCAL - VISITANT (TRANSLOCAL)

La relació local-visitant que facilita o força el desplaçament i la mobilitat de les persones en un determinat territori, es construeix a través de diferents graus de tensió polaritzada entre la negociació i el conflicte, la invitació i el rebuig, l'interès i la por, la cooperació i la competència, la integració i la segregació. Hi ha dues expressions contraposades que representen aquesta controvèrsia: Benvingut! i Ves te'n! o Fot el camp! (Welcome! and Go away!  or Fuck Off!!) Són expressions condicionades per diferents relacions local-visitant,  sovint són impulsades des d'una articulació col·lectiva. i que clarament mostren el tipus de negociació que es vol mantenir respecte al lloc.
Mentre que una de les expressions és acollidora, integradora, oberta, desprèn voluntat de convivència i no amaga la possibilitat d'obtenir beneficis mutus, l'altre és una expressió hostil, agressiva o amb escasses ganes d'interactuar. Aquesta hostilitat no sempre es fa evident, encara que aparegui de manera programada o incitada des de diversos interessos i voluntats; per exemple,  en processos de  transformació urbana, en els que es preveuen desplaçament de persones locals per obrir pas a nous fluxos de població, preferiblement amb més poder adquisitiu (gentrificació).

En casos com l'esmentat,  l'estratègia per assegurar l'èxit és de camuflatge, de manca de transparència. En altres ocasions, l'hostilitat cal que sigui explícita, i s'ha d'articular com a clam reivindicatiu. Quan es percep una situació de fragilitat, fruit de la  descompensació de densitats entre locals i translocals; quan la feina, l'habitatge o la presència de l'espai públic es veu amenaçada per la ocupació de l'estrany; els residents permanents d'un lloc assumeixen el dret a auto-protegir-se dels foranis, iniciant processos per aixecar les barreres que calguin. I aquest fenomen es reprodueix tan en àmbits progressistes, en defensa de l'ecosistema social, com en àmbits conservadors, en defensa de les identitats, la seguretat i les pors que genera tot allò que ve de fora.

En l'àmbit del projecte es reflexionarà la coexistència d' aquestes dues expressions,  que es donen amb força en diversos contextos territorials, i mostren una gama de matisos, de subtileses, d'interessos i contradiccions que afecten a la convivència comuna en un espai, a nivell social, polític i econòmic.


EXPERIÈNCIES TEMPORALS, PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES I CONTEXTOS LOCALS

TRANS-locacions. Experiències temporals, pràctiques artístiques i contextos locals és una proposta que s'emmarca en l'àmbit de les pràctiques artístiques i de la reflexió teòrica, que incorporarà projectes ja realitzats o en progrès, basats en la relació entre determinats contextos locals i temes de mobilitat contemporània com són, el turisme, la migració o els desplaçaments quotidians per raons laborals -commuters-.

Combinarà diferents accions creatives distribuïdes en el temps, sota la recerca de projectes portats a terme en diversos contextos, i la producció de processos i treballs específics a Barcelona, als barris de Raval i Gòtic, en l'espai comprès entre Paral·lel, Via Laietana, Plaça Catalunya i Port Vell. Aquesta zona de Barcelona ha estat des de sempre un espai obert, un lloc de confluència de persones que, de pas o traslladant-s'hi a viure, han anat configurant la seva essència. Més recentment,  la transformació i construcció de nombrosos espais culturals i educatius, han combinat la reactivació d'una zona amb processos de gentrificació, resultant en l'establiment de nous pols d'atracció, per viure-hi, per fer turisme, per treballar-hi, per estudiar, per comerciar o per fer-hi activitats d'oci.

Sota unes condicions de canvi, on residents de determinats contextos locals estan prenent consciència de la seva capacitat d'organitzar-se i incidir en els processos socials i polítics, sorgeix la possibilitat, des de la perspectiva d'aquelles pràctiques artístiques, que interactuen , incideixen , assenyalen o representen, de guanyar visibilitat pels processos de transformació, i posant-los en relació amb les geografies de la mobilitat.

Text: Ramon Parramon/Idensitat


TRANSLOCACIONS JORNADAS CAT
JORNADES | TRANSlocacions
Experiències temporals, pràctiques artístiques i contextos locals

Dates: 30-31.10.2014
Lloc: Arts Santa Mònica
Rambla, 7 08002 Barcelona

Format de ponències i debats posteriors dinamitzats.
Secció oberta per a presentació de projectes i ponències. Es generarà un banc de comunicacions i projectes que podrà fer-se consultable durant les jornades i podran ser represos en l'exposició que es planteja com un observatori de projectes.

FORMES DE PARTICIPAR
- Es pot participar com assistent inscrivint-se a les Jornades TRANS-locacions previstes per al 30 i 31 d'octubre de 2014. (Entrada gratuïta, places limitades. Cal inscripció prèvia. Inscripció tancada)
- Presentant una comunicació mitjançant la convocatòria oberta; els projectes seleccionats participaran juntament amb els de la resta de ponents. [Tancat]

Les jornades s’articulen des de quatre eixos:
Mobilitat translocal
Barri i context global
Pràctiques artístiques i espai social
Barcelona des del Raval i el Gòtic

PROGRAMA

Dijous 30.10.2014
Mobilitat translocal
Transferències, modificacions, mutacions a partir de les relacions entre els locals i els visitants.

10.00h Introducció Ramon Parramon, director d'Idensitat / Manuel Guerrero, sotsdirector d'Arts Santa Mònica
10.30h- 11.30h Gabrielle Bendiner-Viani, fotògrafa, comissària d'exposicions i professora d'estudis urbans a la New School de Nova York.
11.30h Pausa cafè.
11.45h - 12.15h Intervencions de Judit Carrera, politòloga, directora del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà i directora de l'arxiu del CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona); i Francesc Muñoz, geògraf i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona.
12.15h - 13.15h Debat amb Judit Carrera, Francesc Muñoz i Gabrielle Bendiner-Viani, moderat per Ramon Parramon
13.30h - 14.00h Presentació de projecte La Granja Transfronteriza amb Raul Cárdenas-ToroLab, i comunicacions seleccionades en convocatòria oberta: Silvia Martí, Drivingscapes. El conducir como práctica artística. La carretera como "sí-lugar”; Juanjo Pujadas, Espais nòmades urbans. Movilitat i vida quotidiana.

Barri i context global.
Noves significacions i perspectives del concepte barri a partir de la implicació activa de la ciutadania.

17.00h - 18.00h Gary W. McDonogh, antropòleg, professor de "Growth and Structure of Cities" a Bryn Mawr College de Haverford (EUA).
18.30h - 19.00h Intervencions de Fadhila Mammar, docent en diversos estudis de postgraus i experta en temes de Mediació, Interculturalitat i Migracions; Jorge Luís Marzo, comissari d'exposicions, escriptor i professor de l'Escola Universitària Bau.
19.00h - 20.00h Debat amb Gary W. McDonogh, Fadhila Mammar i Jorge Luís Marzo, moderat per Gaspar Maza, antropòleg i professor de la Universitat Rovira i Virgili.
20.00h - 20.15 Pausa
20.15h - 21.15 Presentació de projecte Barcelona Massala Narratives & Interactions in Cultural Space, amb Robert E. D'Souza, professor de la Winchester School of Arts i Daniel Cid, professor d'Elisava i comunicacions seleccionades en convocatòria oberta. Petit Comité de Resistencia Audiovisual (Teresa Marín i Enrique Salom),Archivando redes afectivas de resistencia; Montenoso, projecte col·laboratiu format per diversos col·lectius i persones, Relatos situados a través de las geografías del (MANO) COMÚN.


Divendres 31.10.2014

Pràctiques artístiques i espai social.
Propostes i contrapropostes, accions i contradiccions de les pràctiques artístiques que incideixen en l'àmbit de l'espai social.

10.00h - 11.00h Fulya Erdemci, comissària i escriptora, va dirigir la Biennal d'Istanbul el 2013 i anteriorment  SKOR | Fundació per l'Art i Domini Public a Amsterdam.
11.00h - 11.15h Pausa
11.15h - 11.45h Intervencions de  Josep Bohigas, arquitecte i co-comissari del projecte "Nonument" al MACBA; i Maria Mur, directora de la productora d'art contemporani Consonni.
11.45h - 12.45h Debat amb Fulya Erdemci, Josep Bohigas  i María Mur, moderat per Martí Peran, comissari independent i professor d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona 12.45h -13.00h pausa
13.00h - 14.00h Presentació de projecte de Josep M. Martín, artista y profesor de HEART Haute École d'Art de Perpinyà; i comunicacions seleccionades en convocatòria oberta: Rafael Pinilla, La "potemkización" de Barcelona: breve historia de una marca en declive; Esther Rovira Raurell, Wastenity2014.

Barcelona des del Raval i el Gòtic
La Barcelona local prenent com a referència els barris de Raval i Gòtic.

17.00h - 18.00h José Luis Oyón, Professor titular del Dept. Urbanisme i Ordenació del Territori de l'Escola Tècnica d'Arquitectura del Vallès, Universitat Politècnica de Catalunya.
18.00h - 18.30h Presentacions de Ivan Miró, sociòleg i cooperativista a la Ciutat Invisible, participa en diversos moviments social alternatius; i Marina Garcés, filòsofa, escriptora, professora titular de filosofia a la Universidad de Zaragoza i impulsora d'Espai en Blanc.
18.30h - 19.30h Debat amb José Luis Oyón, Ivan Miró, i Marina Garcés, moderat per Itziar Gonzalez, arquitecta i membre fundadora de l'Institut Cartogràfic de la Revolta.
19.30h - 19.45h Pausa
19.45h - 21.00h Debat final amb Itziar González, Gaspar Maza, Martí Peran, Manuel Guerrero i Ramon Parramon

[widgetkit id=13]


TRANSLOCACIONS CONVOCATORIA CAT
CONVOCATÒRIA DE COMUNICACIONS
JORNADES | TRANSlocacions
Experiències temporals, pràctiques artístiques i contextos locals


Arts Santa Mònica i Idensitat en col·laboració amb la URV (Universitat Rovira i Virgili) i la UB (Universitat de Barcelona) obren una convocatòria de comunicacions per presentar a les Jornades TRANS-locacions que tindran lloc el 30 i 31 d'octubre de 2014 a Arts Santa Mònica. Es convoquen comunicacions que fan referència als àmbits d'interès proposats per TRANS-locacions: formes de mobilitat, de trànsit de persones i la seva incidència en les ciutats contemporànies. TRANS-locacions. Experiències temporals, pràctiques artístiques i contextos locals, és una proposta que es desenvolupa des de la pràctica artística i la reflexió teòrica, i que es porta a terme entre 2014 i 2015.

A qui va dirigida la convocatòria

La convocatòria està dirigida a artistes, arquitectes, antropòlegs, geògrafs urbans, sociòlegs, historiadors de l'art, i estudiants d'aquestes disciplines o d'altres, que portin a terme investigacions vinculades a l'àmbit proposat.

Condicions de participació
- Les comunicacions seleccionades en aquesta convocatòria participaran en les jornades conjuntament amb els convidats. - L'organització facilitarà 150 eur.  a les comunicacions seleccionades en concepte d’honoraris.
- S'expedirà un certificat per part d'Arts Santa Mònica, Idensitat, el grup de recerca MOVICO | Espais Nòmades Urbans. Mobillitat i Vida Quotidiana, del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV (Universitat Rovira i Virgili) i AGI | Art, Globalizació, Interculturalitat, Departament d'Història de l'Art de la UB (Universitat de Barcelona), que acredita la participació com a ponent en les Jornades.
- Les comunicacions podran formar part de la publicació digital que es realitzarà sobre els temes i projectes proposats per TRANS-locacions.
- Arts Santa Mònica i Idensitat podran utilitzar totes les imatges del projecte per a la comunicació específica de l'esdeveniment i les publicacions derivades del conjunt de les Jornades.

Material a enviar per participar

- Omplir i enviar el formulari amb el material en un sol document en PDF abans del 13.10.2014
- CV resumit (extensió màxima de 2 pàgines) + Abstract en l'idioma original i anglès + Paraules Clau.
- Desenvolupament de la ponència amb una extensió màxima de 1500 paraules.
- Les ponències seleccionades hauran de presentar un document desenvolupat entre 2.500 i 4.500 paraules abans de la celebració de les Jornades.


 

TRANSLOCACIONS PROJECTES CAT
CONVOCATÒRIA DE PROJECTES ARTÍSTICS
MICROINTERVENCIONS |
TRANSlocacions
Experiències temporals, pràctiques artístiques i contextos locals


- Convocatòria d’idees i projectes per a microintervencions en l’espai públic en el context del Raval i Gòtic de Barcelona en el marc del projecte TRANS-locacions impulsat per Arts Santa Mònica i Idensitat.
- Els projectes hauran de plantejar una treball de producció, a partir de la relació entre el context determinat pels barris de Raval, Gòtic de Barcelona, i elements o subjectes de la mobilitat contemporània (translocals) com són, el turisme, la migració o els desplaçaments quotidians per raons laborals -commuters-.

Una microintervenció és una acció puntual, un procés, una intervenció efímera en l'espai, una petita incidència en lloc, una activitat col·laborativa, una formalització que s'adapta al context, l'articulació d'una idea que proposa una nova mirada, una macro-intervenció a petita escala, la visualització d'un interès col·lectiu, qualsevol projecte que incideixi en la relació local-visitant...

- Els projectes poden incidir de manera puntual en el context, reflectint aspectes vehiculats per una mirada crítica, o generar processos de treball des de la interacció en l'espai públic.
- Es valoraran els projectes i processos vinculats a persones o col·lectius dels barris que tractin algunes de les formes definides com a translocals.
- Es valorarà que els projectes puguin tenir una vessant interdisciplinar.


OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA

- Connectar amb espais de la ciutat, impulsar pràctiques de coneixement i apropiació,   i visualtizació de xarxes ciutadanes que treballen per a la transformació de l’espai públic.
- Activar el desenvolupament de projectes creatius que es vinculin a accions locals.
- Promoure accions temporals que aportin estratègies creatives de dinamització i transformació en l’ús i l’experiència de la ciutat.
- Promoure intervencions artístiques que es connectin a xarxes ciutadanes.
- Promoure propostes que donin visibilitat a experiències i accions que es desenvolupen en relació amb l’espai públic específic del Raval, Gòtic i Port de Barcelona.
- Impulsar treballs que creuïn qüestions locals amb elements propis de la mobilitat de les persones.

CONVOCATORIA DE PROJECTES

Fase 1.
En aquesta fase es seleccionaran fins un màxim de 5 propostes, que amb una dotació econòmica de 600 eur en concepte d'honoraris, hauran d'elaborar d'un projecte específic d'intervenció en l'espai públic.
Les propostes s’hauran de remetre en format digital emplenant el formulari [http://idensitat.net].
És necessari presentar en un únic document en format PDF:
- Proposta/preprojecte: document escrit que defineixi les línies bàsiques del projecte (3-4 pàgines).
- Un màxim de 10 imatges de treballs previs i/o relacionats per a facilitar la comprensió del projecte.
- Currículum dels membres del projecte especificant un representant, o currículum individual en el cas de persones físiques.
- Dades de contacte (nom, telèfon, e-mail i direcció postal)

La convocatòria estarà oberta fins el 13 d'octubre de 2014

Fase 2.
Els projectes seleccionats en la Fase 1 hauran de presentar un treball de camp, amb contactes específics en l'àmbit en el que es pretén actuar, un pla de producció, una calendarització que s'estendrà entre el novembre de 2014 i maig de 2015, i un pressupost per la seva producció fins un màxim de 3.500 eur.

Fase 3.
Selecció definitiva dels projectes que es produiran.

- Els projectes seleccionats es mostraran en una exposició que es realitzarà a Arts Santa Mònica el maig de 2015.

COMITÈ DE SELECCIÓ

Manuel Guerrero. Sotsdirector Arts Santa Mònica
Itziar González. Arquitecte i membre fundadora de l'Institut Cartogràfic de la Revolta.
Bartomeu Marí. Director del MACBA
Gaspar Maza. Antropòleg i professor de la URV
Conxita Oliver. Directora d'Arts Santa Mònica
Ramon Parramon. Director d'Idensitat, artista i gestor de projectes culturals.
Martí Peran. Comissari independent i professor de la UB
Un representant del Districte de Ciutat Vella.

A QUI VA DIRIGIDA

La convocatòria està dirigida a artistes, arquitectes, dissenyadors/es, estudiants d'aquestes disciplines o col·lectius interessats en projectes artístics relacionats amb contexts socials, així com equips transdisciplinaris que incorporin sociòlegs/ues, antropòlegs/ues, treballadors/es socials, educadors/es, veïns/es o col·lectius que treballin en temàtiques socials en contexts de barri, i a totes aquelles persones o col·lectius interessats en projectes artístics relacionats amb el barri.

TERMES I CONDICIONS

Els treballs seleccionats seran propietat de l’autor/a o autores. ARTS SANTA MÒNICA i IDENSITAT i  són els impulsors de TRANS-locació, que incorporarà la selecció dels projectes presentats en aquesta convocatòria. ARTS SANTA MÒNICA i IDENSITAT i podran reproduir i divulgar mitjançant publicacions on-line o en format paper la totalitat o part del programa, sempre citant les respectives autories. IDENSITAT I SANTA MÒNICA incorporaran al seu fons documental i d’arxiu tota la documentació que es generi a partir d’aquesta convocatòria.

PROJECTES SELECCIONATS

Títol del projecte: Transraval
Autors: Brigitte Vasallo i Pol Galofre - Colectivo Cautivo

Títol del projecte: Naciones Cotidianas. Domésticas Unidas
Autor: Juan Pablo Ordúñez/ MawaTres

Títol del projecte: Un día sin tiempo
Autores: Diásporas Críticas.  Verónica Lahitte, Rebecca Close, Anyely Marín Cisneros

Títol de projecte: Video-Van
Autora: Ro Caminal

Títol del projecte: Fem Plaça
Autors: Col·lectiu Fem Plaça

FINALISTES
Títol del projecte: The artist and the Stone
Autors: Giuliana Racco i Matteo Guidi

Títol del projecte: Projecte fotogràfic per TRANSlocacions
Autor: Jordi Puig


TRANSLOCACIONS TALLER CAT
TALLER CARTOGRAFIA CRÍTICA | TRANSlocacions
Taller de cartografia crítica i arxiu obert (de projectes i intervencions artístiques realitzades als barris del raval i gòtic ) dirigit per Itziar González  (Institut Cartogràfic de la Revolta) i en col.laboració amb Consuelo Bautista.
10-13.11.2014 i trobades mensuals fins el mes d'abril.

El Taller de CARTOGRAFIA CRÍTICA és el laboratori que es proposa combinar el treball sobre una sèrie de plànols i mapes existents de l’ àmbit Raval-Gòtic. amb l’elaboració de noves cartografies i propostes artístiques en el mateix àmbit.  A través del taller es podrà accedir directa i a través d’ un espai web, a una documentació gràfica a diferents escales i que mira de mostrar la complementarietat temàtica i temporal i històrica de l’ àmbit.  També s’ establirà l’ accés obert a l’ arxiu  de les intervencions artístiques  que hi han hagut fins ara per tal que els qui participen del Taller puguin conèixer i contextualitzar ,també artísticament, les seves propostes . El Taller te una setmana intensiva del 10 al 13 novembre i 4 sessions puntuals  des de desembre a març a on es comptarà amb col·laboracions externes.

El Taller de CARTOGARFIA CRÍTICA és el laboratori des d’on sumar-se al debat i les reflexions de TRANS-locacions , amb la lectura crítica de documentació gràfica i artística i l’ elaboració de noves propostes i cartografies. El procés, les cartografies i propostes elaborades durant el taller seràn recollides en una publicació-diari  per Consuelo Bautista, i una mostra  formarà en part de l’OBSERVATORI DE PROJECTES que es presenta en format expositiu a Arts Santa Mònica el maig de 2015.

QUÈ
- Introducció a la lectura i al treball cartogràfic sobre plànols temàtics i històrics  de l’àmbit Raval-Gòtic ( CIutat Vella)
- Accés obert  i interacció amb l’ Arxiu de les intervencions i propostes artístiques que s’ han donat a l’ àmbit Raval-Gòtic des de finals dels 80.
- Elaboració de cartografies i propostes artístiques dins l’ àmbit .
- Visita guiada pel Raval i el Gòtic amb Xavier Theros

ON
El taller combina l’ espai de treball  presencial al propi centre Santa Mònica i l’ accés a una plataforma digital  des de Novembre fins a Març.

QUAN
Taller intensiu :
10 i 11 de novembre de 16.00h-20.00h
12 i 13 de novembre de 10-14 i de 16.00h-20.00h
Sessions de seguiment. Es realitzarà una sessió mensual de novembre a març de 16.00h-20.00h

QUI
Taller dirigit a artistes, arquitectes, antropòlegs, geògrafs urbans, sociòlegs, historiadors de l'art, i estudiants d'aquestes disciplines o d'altres, que estiguin interessades en l'àmbit proposat.
Les places són limitades.

GRUP DE TREBALL que participa en el taller
Ana Serrano, Danja Burchard, Oriol Ballesteros, Nuria Font, Simona Cerri, Mònica Roselló, Joaquín Jordán, Valentina Asinari di San Marzano, Lucia Vecchi, Ana Llorens, María Paz Montecinos, Tomás López Amat, Mercè López Bravo, David Limaverde, Valerie Mathis, Federica Formenti, Edu Ruiz, Anna Irina Limia Russell, Irene Grego, Alejandra Crespo, Maria José Sequeiros, Montserrat Moliner, Ruth Soria, Isabel Carrero, Leonardo Fernández, Helen Morgan, Ricard Escudero, Margot Mecco.

AMB QUI
Taller intensiu dirigit per Itziar González en col.laboració amb Consuelo Bautista, amb l’ assistència tècnica de membres de l’ Institut Cartogràfic de la ReVolta i la participació puntual de Xavier Theros, Ramon Parramon, Gaspar Maza, Martí Perán, Marina Garcés i  José Luís Oyón i també d’alguns artistes que han treballat anteriorment en l’ àmbit.

Col·laboren amb la documentació del taller, l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), l’ Ajuntament de Barcelona  i  el PEI ( MACBA ) .


CRÈDITS

- Projecte d'IDENSITAT i Arts Santa Mònica
- Direcció Ramon Parramon - IDENSITAT i Manuel Guerrero - ARTS SANTA MÒNICA / Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.
- Comissariat TRANSLOCACIONS | OBSERVATORI DE PROJECTES: Ramon Parramon
-
Coordinació: Laia Ramos (Idensitat) I Fina Duran (Arts Santa Mònica).
- Grup de treball per l'assessoria del projecte: Consuelo Bautista, artista i fotògrafa. Itziar González, arquitecta, membre fundadora de l'Institut Cartogràfic de la Revolta. Gaspar Maza, antropòleg, professor Universitat Rovira i Virgili. Martí Peran, comissari independent i professor d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona. Claret Serrahima, dissenyador.
- Direcció Taller de CARTOGRAFIA CRÍTICA: Itziar González (Institut de la Revolta), Consuelo Bautista
- Coordinació i mediació en les MICROINTERVENCIONS: Laia Ramos, Irati Irulegui (Idensitat).
- Arxiu de projectes: Anna Recasens (Idensitat),  Diana Padrón (AGI)

Compta amb la col·laboració de: Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV (Universitat Rovira i Virgili), AGI | Art, Globalizació, Interculturalitat, Departament d'Història de l'Art de la UB (Universitat de Barcelona), MACBA, Elisava (Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona) i Winchester School of Art, ACVic Centre d'Arts Contemporànies, Raval Cultural.


 

logos trans2


@IDENSITAT 2022