Skip to main content

iD Barri. Creativitat social, acció col·lectiva i pràctiques artístiques
Seminari internacional + taller de projectes | Calaf i Barcelona

iD Barri | Calaf.
Seminari: 14 i 15 novembre 2009.
Taller Horitzó TV: 6, 7 i 13 novembre 2009.

iD Barri | Barcelona.
Seminari: 27 i 28 novembre 2009
Taller de KUNSTrePUBLIK: 30 novembre - 4 desembre 2009
Taller de Traces of Autism: 30 novembre - 4 desembre 2009

 

 

iD Barri és un projecte vinculat a iD#5 que explora la idea de barri des de la perspectiva urbana i extraurbana a través de la relació entre art, creativitat i transformació de l'entorn. Consisteix en tres parts interrelacionades: seminari, taller i exposició de projectes (Dispositu Itinerant). Es desenvoluparà a Calaf i Barcelona, permetent treballar el tema del barri des de la perspectiva de les ciutats petites i mitjanes en àrees rurals i en relació amb l'àrea metropolitana.

iD Barri mitjançant els seminaris de Calaf i Barcelona planteja que l’art pot ser un factor d’innovació en els processos de transformació de la ciutat, ja que és capaç de fer emergir la creativitat social latent i desplegar-la a través d’accions col·lectives. Els seminaris compten amb la participació de:Sergi Alegre, Colectivo Amasté, Daniel G. Andujar, Colectivo Basurama, Paola Di Bello, Viviana Bravo, Joan Caballol, Casal de Calaf, Hans D.Christ, Santiago Cirugeda, Francesca Comisso, Manuel Delgado, Iris Dressler, Paula González, Horitzó TV, Colectivo LUL, Colectivo KUNSTrePUBLIK, Fadhila Mammar, Josep-Maria Martín, Gary W. McDonogh, Francesc Muñoz, Oriol Nel.lo, Jose Luis Oyon, Martín di Peco, Martí Peran, Plataforma Tenim un Problema, Josep Puigpelat, Marta Ricart, Montserrat Santolino, Colectivo Sin|studio, Colectivo Traces of Autism, Colectivo TUP, Jordi Vidal, Loïc Wacquant.

Els Tallers serán impartits per HoritzóTV [Calaf] i pels Colectius KUNSTrePUBLIK i Traces of Autism. [Barcelona]

A qui es dirigeix: El seminari i els tallers estan adreçat a artistes, dissenyadors, arquitectes, educadors, gestors culturals, dinamitzadors socioculturals, treballadors socials, estudiants de sociologia, antropologia, art,disseny, arquitectura, educació, així com a un públic que viu i participa en projectes de barri.

Descarregar programa en pdf: portada - programa

Introducció

iD Barri. Creativitat social, acció col·lectiva i pràctiques artístiques

En termes d’espai el barri és un fragment d’un nucli urbà més extens.  L’espai és una construcció social, política, econòmica i cultural que de manera concentrada pren forma amb la ciutat . El barri pot ser entès com a metàfora de lo local en el context globalitzat en que està immersa la ciutat, caracteritzat per l’acceleració de fluxes de persones, capital i informació. De totes maneres si el barri és un fragment de la ciutat i aquesta no escapa de les complexes dinàmiques que afecten a tot el planeta, el barri, a una escala més reduïda, podrà reproduir els canvis, visions i projeccions que la ciutat està patint. El barri, igual que la ciutat no tan sols té habitants, té visitants, treballadors, turistes, dinamitzadors, especuladors, polítics, etc. en definitiva usuaris més o menys identificats amb el territori i la seva cultura. El barri com a fragment de la ciutat produeix connexions i col·laboracions, conflictes i dissidències entre els seus veïns i entre els fluxes que s’hi produeixen. En ell es canalitzen, i s’han canalitzat, importants activitats reivindicatives i propositives en benefici, en primera instància,  dels seus veïns, però que de manera simultània passen a formar part de la complexa construcció col·lectiva de la ciutat. Aquestes accions, en molts casos, han estat fruit de la necessitat combinada amb la creativitat. Aquesta creativitat aplicada i que té una finalitat de transformació en el context social, podem expressar-la com a creativitat social. En aquests termes la creativitat social emergeix quan hi ha possibilitat d’incidir en el barri a partir d’activitats creatives. Consisteix en detectar possibilitats d’innovar en el context social. Acció col·lectiva és quan aquesta creativitat latent en el lloc es posa en pràctica amb la implicació d’un grup de persones. La relació entre creativitat social i acció col·lectiva permet desplegar activitats culturals basades en una espècie de projecte obert en el que es pot participar produint o modificant continguts, impulsant o participant en mecanisme s d’activació, reinventant elements d’interpretació o redissenyant dispositius de representació. Les persones que fan us del barri (per viure, treballar, visitar, etc) poden prendre part o obrir noves pràctiques creatives que posen en joc diferents ingredients, amb la finalitat de generar processos per a un benefici col·lectiu que reverteixi en el lloc.

iD Barri mitjançant el seminari de Calaf i Barcelona planteja que l’art pot ser un factor d’innovació en els processos de transformació de la ciutat, ja que és capaç de fer emergir la creativitat social latent i desplegar-la a través d’accions col·lectives. Aquesta afirmació, però pot ser fàcilment plantejada com a pregunta, alhora que introdueix tot un seguit de qüestions que s’hauran de respondre, contrastar o amplificar en el context del seminari i els tallers vinculats:
Com l’art es relaciona amb els processos de transformació urbana i social? Quin paper i funció tenen els processos de participació? Com es pot activar la creativitat social en un entorn determinat? Com es poden desplegar processos creatius que a mig i llarg termini incideixin en un entorn local? Com la gent pot formar part d’àmbits d’acció col·lectiva a través de processos creatius? La transformació de la ciutat està oberta a projectes? Quina relació hi ha entre polítiques culturals i planificació territorial? Els contextos locals poden formar part del discurs cultural global?


iD Barri | Calaf
Creativitat social, acció col·lectiva i pràctiques artístiques


Seminari: 14 i 15 novembre 2009.
A Calaf es desenvoluparà un seminari de dos dies de durada analitzant la capacitat de transformació urbanística i social en els barris a partir de la creativitat, la participació i les pràctiques artístiques. Es posaran en relació artistes, experts en processos de transformació en petites i mitjanes ciutats i projectes actius en l’entorn local.

Idensitat desenvolupa a Calaf, des de fa deu anys, projectes que posen en relació el territori en la seva dimensió física i social amb l’art. Coincidint en que Calaf està treballant per a millorar el nucli antic, i havent assolit l'aprovació del projecte per formar part dels ajuts que promou la Llei de Barris, aquest seminari posarà en relació temàtiques basades en la transformació urbanística i social i el paper catalitzador de l’art i la cultura per generar accions creatives de caràcter local i obertes a projeccions i connexions externes.

Continguts i participants

Seminari: 14 i 15 novembre 2009.
A Calaf es desenvoluparà un seminari de dos dies de durada analitzant la capacitat de transformació urbanística i social en els barris a partir de la creativitat, la participació i les pràctiques artístiques. Es posaran en relació artistes, experts en processos de transformació en petites i mitjanes ciutats i projectes actius en entorns locals.

Idensitat desenvolupa a Calaf, des de fa deu anys, projectes que posen en relació el territori en la seva dimensió física i social amb l’art. Coincidint amb el fet que Calaf està treballant per a millorar el seu nucli antic, i havent assolit aquesta població l'aprovació del seu projecte per gaudir dels ajuts que promou la Llei de Barris (La Llei de Barris impusada per Generalitat de Catalunya ve concedint des de fa cinc anys ajuts per la millota dels barris, àrees urbanes i poblacions que requereixen d’una especial atenció, amb el fi d’evitar la seva degradación i minorar la qualitat de vida dels seus habitants) (web informació sobre la LLei de Barris), aquest seminari posarà en relació temàtiques basades en la transformació urbanística i social i el paper catalitzador de l’art i la cultura per generar accions creatives de caràcter local i obertes a projeccions i connexions externes.

iD BARRI CALAF
Creativitat social, acció col·lectiva i pràctiques artístiques


El seminari que es va desenvolupar a Calaf el passat 14 i 15 de novembre va analitzar la capacitat de transformació urbanística i social de les petites i mitjanes ciutats a partir de la participació, la creativitat social i les pràctiques artístiques. En ell van participar diversos artistes, experts en processos de transformació en petites i mitjanes ciutats i projectes actius de l'entorn local.
iD Barri planteja un debat sobre si l'art pot ser un factor d'innovació en els processos de transformació de la ciutat , questionant si és capaç o no de fer emergir la creativitat social latent i desplegar-la a través d'accions col·lectives.

Idensitat desenvolupa a Calaf, des de fa deu anys, projectes culturals i artístics que es relacionen amb el territori en la seva dimensió física i social. Coincidint amb el fet que Calaf està treballant a millorar el nucli antic, i havent vist aquesta població aprovat el seu projecte amb l'obtenció d'un dels ajuts que promou la Llei de Barris (La Llei de Barris, impulsada per Generalitat de Catalunya, ve concedint des de fa cinc anys ajuts per a la millora de barris, àrees urbanes i poblacions que requereixen d'una atenció especial, amb la finalitat d'evitar la seva degradació i millorar la qualitat de vida dels seus habitants), aquest seminari va posar en relació temàtiques basades en la transformació urbanística i social i el paper catalitzador de l'art i la cultura per a generar accions creatives de caràcter local obertes a projeccions i connexions externes.


Realitats i ficcions sobre la participació.

Molts volen parlar o parlen de participació, la qual no sempre s'aconsegueix i quan s'assoleix de vegades molesta. La participació comporta assumir qualitat crítica i autocrítica.
Estan les petites i mitjanes ciutats preparades per a incorporar la participació en diferents àmbits de decisió?Com es relaciona l’art amb els processos de transformació urbana i social? Quin paper i funció tenen els processos de participació? Com es pot activar la creativitat social en un entorn determinat? Com es poden desplegar processos creatius que a mig i llarg termini incideixin en un entorn local? Com pot la gent formar part d’àmbits d’acció col·lectiva a través de processos creatius? La transformació de la ciutat, està oberta a projectes? Quina relació hi ha entre polítiques culturals i planificació territorial? Quines són les conseqüències que han d’assumir el contextos locals per formar part del discurs cultural global?
Aquestes qüestions van ser tractades en els dos dias de seminari des de l'encreuament de diverses disciplines: l'art, l'arquitectura, el treball social i la política.


iD Barri | Calaf és una proposta d’IDENSITAT en col·laboració amb l’Ajuntament de Calaf i forma part del projecte ARTWORK'09 de la Diputació de Barcelona que està subvencionat pel programa de Projectes Innovadors d'acord amb l'Ordre TRE/337/2008, patrocinat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 


 

 

Pograma i continguts

DIssabte 14 de novembre

10.30h Apertura
Joan Caballol. Tinent d’alcalde i regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Calaf.
Carles Vicente. Gerent dels Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona Introducció al seminari.
Ramon Parramon. Director d'Idensitat. Co-director del máster en Diseny, Art y Espai Públic (Elisava-UPF)
Gaspar Maza. Antropòleg, professor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona

11.15h Creativitat i participació. Projectes artístics i culturals que activen pràctiques col·lectives.
AMASTÉ. Amasté és una oficina d'idees especialitzada en articular processos i dispositius de mediació, relacionals i participatius, que fomentin la imaginació, la reflexió activa i l'esperit crític
Marta Ricart Massip. Artista, recercadora i educadora. Cofundadora de la xarxa Artibarri i Àtic, Comunitats Creatives per al canvi social.
Casal de Calaf. Societat sense ànim de lucre dedicada a l’activitat cultural de Calaf.

16.00h Creativitat i Espai. Intervenir en el territori.
Josep-Maria Martín. Artista. És professor al Pole Arts Actión, HEAD (Haute École d’Art et de Design, Geneva University of Art and Design) Suïssa i L’École Supérieure des Beaux-Arts de Perpignan, Francia.
LUL Landscape Urbanism Labs. Col·lectiu multidisciplinari, composta d'artistes, arquitectes de paisatge i comissaris.
Josep Puigpelat. President de la Cooperativa d’Agricultors de Calaf i Comarca, COPAC.
Plataforma Tenim un Problema. Grup d’acció local que organitza trobades per a la reflexió i el debat crític entorn temàtiques glocals.

Diumenge 15 de novembre

11.00hTransformació urbana i creativitat. Barri, ciutat i territori.
Oriol Nel·lo. Professor titular de l'Universitat Autònoma de Barcelona i Secretari de Planificació Territorial de la Generalitat de Catalunya. És autor de nombrosos llibres i articles sobre l'organització administrativa i l'ordenació del territori.
Francesc Muñoz. Doctor en geografia, professor i director del Observatori de la Urbanització a la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialitzat en urbanisme i disseny d’estratègies territorials.
Joan Caballol. Teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de l'Ajuntament de Calaf.
Gaspar Maza.
Antropòleg, professor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Els seus treballs principals han estat sobre temes relacionats amb la reproducció de l'exclusió social, els usos de l'espai públic i el desenvolupament de projectes comunitaris en diferents barris i ciutats.


Direcció dels seminaris: Gaspar Maza, antropòleg, professor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i Ramon Parramon, director d'Idensitat i professor d'Elisava.Continguts i participants

Dissabte 14 de novembre

10.30h
Creativitat i participació. Projectes artístics i culturals que activen pràctiques col·lectives.

AMASTÉ. Amasté és una oficina d'idees especialitzada en articular processos i dispositius de mediació, relacionals i participatius, que fomentin la imaginació, la reflexió activa i l'esperit crític.
Marta Ricart Massip. Artista, recercadora i educadora. Cofundadora de la xarxa Artibarri i Àtic, Comunitat Creatives per al canvi social.
Casal de Calaf. Societat sense ànim de lucre dedicada a l’activitat cultural de Calaf.

16.00h
Creativitat i Espai. Intervenir en el territori.

Josep-Maria Martín. Artista. És professor al Pole Arts Actión, HEAD (Haute École d’Art et de Design, Geneva University of Art and Design) Suïssa i L’École Supérieure des Beaux-Arts de Perpignan, Francia. En col·laboració amb Paula González, gestora cultural.
LUL Landscape Urbanism Labs. Col·lectiu multidisciplinari, composta d'artistes, arquitectes de paisatge i comissaris.
Josep Puigpelat. President de la Cooperativa d’Agricultors de Calaf i Comarca, COPAC.
Plataforma Tenim un Problema.Grup d’acció local que organitza trobades per a la reflexió i el debat crític entorn temàtiques glocals.

Diumenge 15 de novembre

11.00h
Transformació urbana i creativitat. Barri, ciutat i territori.

Oriol Nel·lo. Professor titular de l'Universitat Autònoma de Barcelona i Secretari de Planificació Territorial de la Generalitat de Catalunya. És autor de nombrosos llibres i articles sobre l'organització administrativa i l'ordenació del territori.
Francesc Muñoz. Doctor en geografia, professor i director del Observatori de la Urbanització a la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialitzat en urbanisme i disseny d’estratègies territorials.
Joan Caballol. Tinent d’alcalde i regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Calaf.
Gaspar Maza. Antropòleg, professor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.Els seus treballs principals han estat sobre temes relacionats amb la reproducció de l'exclusió social, els usos de l'espai públic i el desenvolupament de projectes comunitaris en diferents barris i ciutats.

 

Taller: 6, 7 i 13 novembre 2009.
Taller de receptes per cuinar una televisió a internet. Taller per aprendre tecnologies digitals i àudiovisuals per a difondre continguts a través del web. El taller va a càrrec del col·lectiu Horitzó TV que ha desenvolupat el projecte Plató Volant a Calaf.  El programa del taller consisteix de tres blocs principals: streaming, formats i possibilitats de l'entorn web per a projectes de televisió local i taller de recursos gratuïts en el web.
Està dirigit a persones interessades en conèixer les noves tecnologies i la seva aplicació per difondre continguts àudiovisuals. L’objectiu d’aquest taller és detectar l’interès i formar a persones en el mitjà àudiovisual a internet per activar projectes que poden vehicular-se en un possible canal de televisió local de Calaf. Adreçat a persones que viuen o treballen a l’entorn de Calaf i que estiguin iniciades en la navegació per internet.

 


 

iD BARRI BARCELONA

El divendres 27 i el dissabte 28 de novembre s'ha celebrat a La Capella de Barcelona el seminari internacional que ha agrupat un conjunt de persones intercanviar experiències, projectes, estudis i molts desigs d'introduir canvis pel que fa a les institucions, a les polítiques i les dinàmiques que afecten a aquestes parcel·les de ciutat que anomenem barris.La trobada ha reunit 200 persones vingudes de diferents parts d'Espanya i ha comptat amb la participació de 23 ponents procedents de diversos països, que de manera individual o en representació de col·lectius, han proposat mecanismes de treball i d'acció als barris. S'han entrecreuat diferents mirades, des de l'art, l'arquitectura, la dinamització social, l'antropologia o l'activisme.

Els debats generats a partir de les presentacions han estat intensos i contundents a l'hora de reconèixer que estem davant d'un panorama canviant pel que fa a l'acció col·lectiva, i que reclama una necessitat d'expandir els processos de creativitat més enllà de les disciplines que tradicionalment s'han reconegut com a capitalitzadores d'ella. Abordar certes pràctiques des de la perspectiva de les disciplines es torna obsolet, i manca d'eficàcia, si el que es pretén és expandir la capacitat d'acció que pot dotar-nos la creativitat com a eina i arma política, que tot ciutadà posseeix quan la posa en circulació i en relació amb els altres. Expandir la capacitat creativa, poder dedicar el temps i l'esforç necessari que això suposa en una cosa que pugui articular-se col·lectivament, l'ésser capaç d'infondre la confiança necessària per poder compartir projectes, l'adquirir la capacitat de comunicar per als altres comprenguin la necessitat d'involucrar-se en un projecte, tot això és aprofundir en les estratègies d'una cosa que corre el perill de tornar-se massa anomenat: la participació.

La participació és una cosa que ha planejat per sobre de totes les presentacions i debats sorgits. Els dubtes sobre com abordar-la, on aplicar-la, quan impulsar-la són menors si no tenim definits els perquès. Si no es té clar perquè és necessari activar un procés participatiu, què és el que es pot oferir i què és el que es vol obtenir, si no es coneix l'espai social on es realitzarà, si no es fa transparent el procés, millor no enredar al personal. Si l'objectiu d'enredar és multiplicar la capacitat crítica, possibilitar complicitats, generar processos d'intercanvi d'experiències i promoure algun tipus de canvi que afecti el context, llavors estem potenciant la creativitat social per aplicar-la a accions col·lectives. És igual que s'activi des de les pràctiques artístiques, les pràctiques de dinamització social o les arquitectures col·lectives, ja que l'objectiu és incidir en el polític des de baix cap a dalt. De fet és una acció política perquè engendra un potencial i una voluntat de transformació, exercint el dret que tot ciutadà té de participar en la construcció del món en el qual viu. Per a uns és el barri, per a d'altres la ciutat i d'altres el continu transitar entre diferents llocs. Participar en aquests processos de transformació és un dret, tal com ha assenyalat David Harvey "el dret a la ciutat no és simplement el dret d'accés al que ja existeix, sinó el dret a canviar-lo a partir dels nostres anhels més profundos".Pero també ens recorda que és un territori de confusió, conflictes i violència, i tal com ens ha evidenciat la història, la clama i el civisme han estat l'excepció. La ciutat i els barris han estat escenari de destrucció creativa, però han sobreviscut i, a partir de noves accions creatives s'han reconstruït, reinventat i fins i tot han plantejat innovacions. Tot procés participatiu comporta aquesta aquesta pràctica alhora creativa i destructiva. És per això que espanta i els gestors polítics tendeixen a exercir-la sota control. Més que la regidoria de participació és potser la del control i domesticació de la participació.

La quantitat d'hores que moltes persones han empleat en mantenir la seva presència en aquests debats i les moltes persones que han manifestat el seu interès encara que no han pogut assistir, no fa més que reforçar aquesta intuïció que es tenia a l'hora de plantejar el seminari iD Barri: hi ha ganes d'introduir canvis, hi ha molta gent movent projectes per poder dur-los a terme i tots volem aprendre de la metodologia dels altres per ser més efectius.

De moment difonem algunes imatges del seminari, en breu pujarem la informació dels ponents i els registres de vídeo.

 


PROGRAMA

 

 

iD Barri | Barcelona
Creativitat social, acció col.lectiva i práctiques artístiques

 

Seminari: 27 - 28 novembre 2009
A Barcelona es va realitzar un seminari de dos dies de durada centrat en l'entorn urbà a partir de la creativitat, la participació i les pràctiques artístiques. Es va posar especial èmfasi en la gestió dels processos participatius, les dinàmiques de treball en entorns locals en relació amb processos i discursos ultralocals. Artistes, agents culturals, experts i estudiosos dels processos de transformació de la ciutat i projectes actius en barris específics conflueixen per analitzar diferències i traçar punts de connexió des dels respectius camps d'acció.

Continguts i participants

Viernes 27 de noviembre

11.00h
Prácticas artísticas y espacios de acción social. (El contexto local y la dinámica global en el espacio institucional cultural).

Hans D.Christ, Iris Dressler. Directores del WKV Württembergischer Kunstverein Stuttgart. Han comisariado numerosos proyectos, entre ellos, On Difference. Políticas del espacio acerca de la expropiación y re-apropiación de los espacios de acción social, política y cultural.
Daniel G. Andújar. Fundador de Technologies To The People y director de numerosos proyectos en internet como art.net.dortmund, e-barcelona.org o e-valencia.org. Su trabajo cuestiona las promesas democráticas e igualitarias de las nuevas tecnologías de la comunicación.
Jordi Vidal. Director de HEART, Haute École d’Art de Perpignan,Francia. Entre sus libros se puede destacar Résistance au chaos; Traité du combat moderne: Films et fictions de Stanley Kubrick; Servitude et simulacre en temps réel et flux constant y L’Extinction des Lumières que se publicará en el 2010.

17.00h
Arquitectura activa y cartografía viva. Espacios para el intercambio de experiencias.

Basurama. Colectivo dedicado a la investigación y gestión cultural que ha centrado su área de estudio y actuación en los procesos productivos, la generación de desechos que estos implican y las posibilidades creativas que suscita esta coyuntura contemporánea.
Santiago Cirugeda. Arquitecto. Desarrolla proyectos de subversión en distintos ámbitos de la realidad urbana. Actualmente involucrado en proyectos de autoconstrucción en varias ciudades españolas, donde grupos de ciudadanos deciden generar sus propios espacios urbanos.
Martín di Peco. Arquitecto por la Universidad de Buenos Aires. Forma parte de diversos colectivos de experimentación e investigación sobre sociedad – arte – territorio.
Sin|studio. Grupo de creadores emergentes dedicado a la investigación del ámbito de confluencia entre la arquitectura, el arte y otros campos de conocimiento. Desarrollan proyectos de intervención en espacios públicos, con objeto de trabajar sobre las condiciones de contextos sociales concretos.
Traces of Autism. Colectivo interdisciplinario que trabaja sobre el análisis y cartografía del territorio realizando largos recorridos por el espacio público para producir un archivo de elementos encontrados, traduciéndolo en mapas, textos, imágenes y videos.
Martí Peran. Comisario independiente y profesor de teoría del arte en la Universitat de Barcelona. Recientemente ha impulsado el proyecto Ciutats Ocasionals y comisariado Arquitectures sense lloc. Es miembro editor de “Roulotte” y colabora con varias revistas de arte (Exit Express, Artforum International).

20.00h
Inauguración de la exposición Dispositivo Itinerante.

Sábado 28 de noviembre

11.00h
Mediación creativa y barrio en los procesos de intervención artística.

Francesca Comisso. Comisaria y miembro del colectivo a.titolo, dedicado a las prácticas artísticas que tratan sobre las dimensiones sociales y políticas del espacio público. Es profesora en el Politécnico de Turín.
Paola di Bello. Artista. Profesora de fotografía en el Brera Academy of Arts, Milano. Su trabajo explora problemas socio-políticos que definen la ciudad contemporánea.
Viviana Bravo. Artista visual especializada en Integración entre Arte y Arquitectura. Realiza proyectos colaborativos e intervenciones vinculadas a espacios públicos en conflicto. Es profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y en la Escuela de Artes de la Universidad del Desarrollo.
KUNSTrePUBLIK. Colectivo de artistas que produce proyectos y genera estrategias in situ para espacios públicos no usados y mutables.

17.00h
El barrio, participación y gestión de la diferencia.

Gary W. McDonogh. Antropólogo. Director y profesor del Program in Growth and Structure of Cities. Bryn Mawr Collage, Philadelphia.
Fadhila Mammar. Licenciada en Filología Española por la Universidad de Grenoble (Francia) y Túnez. Master en Migraciones, Refugio y Relaciones Intercomunitarias. Es mediadora, y experta en Mediación Intercultural.
José Luis Oyon. Arquitecto profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Entre sus libros cabe destacar: Atlas histórico de ciudades europeas; Barcelona, 1930: un atlas social; El cinturón rojinegro y La quiebra de la ciudad popular.
Montserrat Santolino. Periodista. Representante de la Associació Cultural Florida-Waslala, que ha participado en el Plan de Desarrollo Comunitario del barrio y en el proceso de definición del Plan Integral, ampliado gracias a la Ley de barrios.
Loïc Wacquant. Sociólogo. Autor de los Condenados de la ciudad. Ha analizado los suburbios de Paris y diferentes ciudades americanas. Profesor de sociología en la Universidad de Berkeley, California. [Participa en el seminario con un texto que se distribuirá entre los asistentes].

20.00h
Programación de vídeos comentados sobre temáticas de acción colectiva en el contexto de barrio.A cargo de Manuel Delgado, antropólogo y profesor de la Universitat de Barcelona.

Dirección de los seminarios: Gaspar Maza, antropólogo, profesor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y Ramon Parramon, director de Idensitat y profesor de Elisava.


iD Barri | Barcelona.
Lugar: La Capella. C.Hospital, 56. 08001 Barcelona . Tel 93 442 71 71
Seminario: 27-28 noviembre 2009
Taller: del 30 noviembre al 4 diciembre 2009
Exposición Dispositivo Itinerante: del 26 de noviembre al 8 de diciembre.

iD Barrio | Barcelona, es una propuesta de IDENSITAT para La Capella. Ajuntament de Barcelona en colaboración con el Goethe Institut, el Consulado General de los Países Bajos en Barcelona y Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

 

iD Barri | Barcelona
Creativitat social, acció col·lectiva i pràctiques artístiques

Seminari:27 i 28 novembre 2009
A Barcelona es realitzarà un seminari de dos dies de durada centrat en l’entorn urbà a partir de la creativitat, la participació i les pràctiques artístiques. Es posarà especial èmfasi en la gestió dels processos participatius, les dinàmiques de treball en entorns locals en relació amb processos i discursos ultralocals. Artistes, agents culturals, experts i estudios dels processos de transformació de la ciutat i projectes actius en barris específics conflueixen per analitzar diferències i traçar punts de connexió des dels respectius camps d’acció.

Continguts i participants

Divendres 27 de novembre

10.30h
Pràctiques artístiques i espais d'acció social. (El context local i la dinàmica global en l'espai institucional cultural)

Hans D.Christ, Iris Dressler. Directors del WKV Württembergischer Kunstverein Stuttgart. Han comissariat nombrosos projectes entre ells On Difference. Polítiques de l’espai, en l’expropiació i re-apropiació dels espais d’acció social, política i cultural.
Daniel G. Andújar. Fundador de Technologies To The People i director de nombrosos projectes en internet com art.net.dortmund, e-barcelona.org o e-valencia.org. El seu treball qüestiona les promeses democràtiques i igualitàries de les noves tecnologies de la comunicació.
Jordi Vidal. Director de HEART, Haute École d’Art de Perpignan,França. Entre els seus llibres es pot destacar Résistance au chaos; Traité du combat moderne: Films et fictions de Stanley Kubrick; Servitude et simulacre en temps réel et flux constant i L’Extinction des Lumières que es publicarà l'any 2010.
Judi Werthein. Artista. El seu treball ha estat mostrat en el Tate Modern, el Centrum Beeldende Kunst a Rotterdam, Stichting de Appel a Amsterdam, Museo del Barrio a Nova York, entre d'altres, i ha participat en esdeveniments internacionals com InSite_05 i Manifesta7.

 

17.00h
Arquitectura activa i cartografia viva. Espais per l’intercanvi d’experiències.

Basurama. Col·lectiu dedicat a la investigació i a gestió cultural que ha centrat la seva àrea d'estudi i actuació en els processos productius, la generació de rebuigs que aquests impliquen i les possibilitats creatives que suscita aquesta conjuntura contemporània.
Santiago Cirugeda. Arquitecte. Desenvolupa projectes de subversió en diferents àmbits de la realitat urbana. Actualment involucrat en projectes d'autoconstrucció a diverses ciutats espanyoles, on grups de ciutadans decideixen generar els seus propis espais urbans.
Martín di Peco. Arquitecte per la Universitat de Buenos Aires. Forma part de diversos col·lectius d'experimentació i investigació sobre societat - art - territori.
Sin|studio. Grup de creadors emergents dedicat a la investigació de l'àmbit de confluència entre l'arquitectura, l'art i altres camps de coneixement. Desenvolupen projectes d'intervenció en espais públics, per tal de treballar sobre les condicions de contexts socials concrets.
Traces of Autism. Col·lectiu interdisciplinari que treballa sobre l'anàlisi i cartografia del territori realitzant llargs recorreguts per l'espai públic per produir un arxiu d'elements trobats, traduint-lo en mapes, texts, imatges i vídeos.
Martí Peran. Comissari independent i professor de teoria de l'art en l'Universitat de Barcelona. Recentment ha impulsat el projecte Ciutats Ocasionals i comissariat Arquitectures sense lloc. És membre editor de "Roulotte" i col·labora amb diverses revistes d'art (Exit Express, Artforum International).

20.00h
Inauguració de l'exposició Dispositiu Itinerant.

Dissabte 28 de novembre

11.00h
Mediació creativa i barri en els processos d’intervenció artística

Francesca Comisso. Comisaria i membre del col·lectiu a.titolo, dedicat a les pràctiques artístiques que tracten les dimensions socials i polítiques de l'espai públic. És professora en el Politècnic de Torí.
Paola di Bello. Artista. Professora de fotografia en el Brera Academy of Arts, Milà. El seu treball explora problemes sociopolítics que defineixen la ciutat contemporània.
Viviana Bravo. Artista visual especialitzada en Integració entre Art i Arquitectura. Realitza projectes col·laboratius i intervencions vinculades a espais públics en conflicte. És professora de la Facultat d'Arquitectura i Urbanisme de la Universitat de Xile i a l'Escola d'Arts de la Universitat del Desenvolupament.
KUNSTrePUBLIK. Col·lectiu que produeix projectes i genera estratègies in situ per a espais públics no usats i mutables.

17.00h
El barri, participació i gestió de la diferència

Gary W. McDonogh. Antropòleg. Director i professor del Program in Growth and Structure of Cities. Bryn Mawr Collage, Philadelphia.
Fadhila Mammar. Llicenciada en Filologia Espanyola per la Universitat de Grenoble (França) i Tunis. Màster en Migracions, Refugi i Relacions Intercomunitàries. És mediadora, i experta en Mediació Intercultural.
José Luis Oyon
. Arquitecte professor de l'Universitat Politècnica de Catalunya. Entre els seus llibres es pot destacar: Atlas histórico de ciudades europeas; Barcelona, 1930: un atlas social; El cinturón rojinegro i La quiebra de la ciudad popular.
Montserrat Santolino. Periodista. Representant de l'Associació Cultural Florida-Waslala que ha participat en el Plà de Desenvolupament Comunitari del barri i en el procés de definició del Pla Integral, ampliat gràcies a la Llei de barris.
Sergi Alegre Calero. Tinent d`alcalde de d`Urbanisme, Territori i Medi Ambient i regidor del Plà d`actuació de Sant Cosme, Ajuntament del Prat de Llobregat.
Loïc Wacquant. Sociòleg. Autor de los Condenados de la ciudad. Ha analitzat els suburbis de Paris i diferents ciutats americanes. Professor de sociologia a la Universitat de California, Berkeley. [Participa en el seminari amb un text que es distribuirà als assistents].

20.30h
Programació de vídeos sobre temàtiques d’acció col·lectiva en el context de barri.A càrrec de Manuel Delgado, antropòleg i professor de la Universitat de Barcelona.

Divendres 4 de desembre

18.00h
Presentació de projectes del taller KUNSTrePUBLIK.
20.30h
Presentació del projecte Històries i Llocs de Sans Façon, promogut en col·laboració entre Idensitat i Priorat Centre d’Art amb la participació de DO Montsant i la col·laboració del celler El Masroig i el celler Aibar. Hi haurà degustació de vi de la DO Montsant.

Taller KUNSTrePUBLIK: 30 novembre - 4 desembre 2009
El taller estarà dirigit pel col·lectiu KUNSTrePUBLIK [Markus Lohmann, Harry Sachs, Philip Horst, Daniel Seiple, Matthias Einhoff]. En el taller es faran propostes de treball específiques que estaran orientades a posar en relació l’exploració del territori, l’anàlisi de l’espai amb l’activisme sociocultural i la participació.  El taller serà de caràcter transciplinari, combinant persones que treballen en contextos de barri amb artistes, arquitectes i dissenyadors. El taller de Kunstrepublik es realitzará en el barri del Raval i s’utilitzarà La Capella com espai de treball.
Autors del treball Skulpturenpark Berlin_Zentrum, http://www.skulpturenpark.org/

Taller Traces of Autism: 30 novembre - 4 desembre 2009
El taller estarà dirigit pel col·lectiu Traces of Autism [Jozua Zaagman, Maartje Dros, Jacqueline Schoemaker]. Col·lectiu interdisciplinari que treballa sobre l'anàlisi i cartografia del territori realitzant llargs recorreguts per l'espai públic per produir un arxiu d'elements trobats, traduint-lo en mapes, texts, imatges i vídeos. El taller consistirà a aplicar aquesta metodologia de treball en un barri de Barcelona.


Inscripcions.
La inscripció en els seminaris i tallers de Calaf i Barcelona és gratuïta. Els interessats a participar en els tallers impartits per Kunstrepublik i Traces of Autism a Barcelona o en el taller d’Horitzó TV a Calaf han de presentar un text de motivació i un currículum. Per formalitzar la inscripció s’ha d’enviar un mail a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. El termini d’inscripció finalitza el 31 d’octubre. En el cas dels seminaris les places són limitades a l’aforament. En el cas dels tallers es seleccionaran els participants segons la documentació presentada.

Lloc i dates

iD Barri| Calaf.
Lloc:
Espai HivernacleCultural, c. Francesc Macià, 8. 08280 Calaf
Dates seminari:
14 i 15 de novembre de 2009.
Dates taller:
6, 7 i 13 de novembre de 2009.
A Calaf es podran utilitzar les instal·lacions de l’IES Alexandre de Riquer per allotjar-se el cap de setmana del 13 al 15 de novembre. Cal sol·licitar-ho amb antelació.

iD Barri | Barcelona.
Lloc:
La Capella. C.Hospital, 56. 08001 Barcelona . Tel 93 442 71 71
Dates seminari:
27-28 novembre 2009
Dates taller:
del 30 novembre al 4 desembre 2009
Dates de l’exposició del Dispositu Itinerant:
del 26 de novembre al 8 de desembre.

Direcció dels seminaris: Gaspar Maza, antropòleg, professor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i Ramon Parramon, director d’Idensitat i professor d’Elisava.

iD Barri | Calaf és una proposta d’IDENSITAT en col·laboració amb l’Ajuntament de Calaf i forma part del projecte ARTWORK'09 de la Diputació de Barcelona que està subvencionat pel programa de Projectes Innovadors d'acord amb l'Ordre TRE/337/2008, patrocinat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu.

iD Barri | Barcelona és una proposta d’IDENSITAT per La Capella. Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració del Goethe Institut i el Consolat General dels Països Baixos a Barcelona i Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

IDENSITAT és un projecte d’art que investiga sobre les maneres d’incidir en l’àmbit de l’espai públic a través de propostes creatives en relació amb el lloc i el territori des de la dimensió física i social. Constitueix una plataforma de producció i investigació en xarxa, orientada a l’àmbit artístic, per a experimentar noves formes d’implicació i interacció en l’espai social. Des de fa 10 anys desenvolupa projectes artístics a Calaf i actualment treballa en diversos contextos urbans.

Els projectes desenvolupats en els tallers formaran part de l’arxiu d’Idensitat amb la voluntat de trobar mecanismes de producció per aquells que s’ajustin a dinàmiques específiques vinculades al context local.

IDENSITAT està impulsat per Ajuntament de Calaf, Ajuntament de Manresa, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Desenvolupa projectes compartits amb Can Xalant, Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró, Priorat Centre d’Art, Ajuntament del Prat de Llobregat, Consonni (Sondika), La Capella (Barcelona) i Hangar (Barcelona). Forma part de la xarxa d’espais de producció Xarxaprod.