Skip to main content

ACUPUNTURA D’UN ESPAI
Jardins de Sant Pau del Camp. Barcelona, 2018

Conjunt d'accions per diversificar i millorar l’ús de l’espai públic dels Jardins de Sant Pau del Camp en el Barri del Raval de Barcelona, des d'una perspectiva d'intervenció híbrida.

Previ
En el marc dels jocs Olímpics de Barcelona es va portar terme la reforma de l'espai conegut popularment com a “plaça de les Tàpies”, per a convertir-lo en els actuals Jardins de Sant Pau del Camp. Sembla que al llarg dels anys, des de que es va portar a terme la reforma, aquest espai no ha sigut un lloc reapropiat ni àmpliament utilitzat per la ciutadania. Sí que abans de la seva reforma funcionava com espai lúdic-esportiu alhora que era també utilitzat com a parking a cel obert. La seva morfologia actual es deu a que la seva reforma va soterrar el parking, de manera però que els actuals Jardins tenen un cota molt més elevada i irregular, que en el seu origen. D'un espai a peu pla i d'accés lliure, que funcionava com a plaça, es va passar a un espai elevat, amb pendents, enjardinat i rodejat amb una reixa metàl·lica que en limita el seu accés durant la nit. Es va guanyar un espai verd, gairebé l'únic del Raval, però la seva construcció adaptada als nivells del parking, ha limitat el seu ús com espai lúdic i de joc, alhora que ha vist incrementat en nombre de racons i estructures constructives que en dificulten tenir una visibilitat del conjunt de l'espai. La transformació d'un gran descampat, que durant molts anys havia funcionat com a plaça, en un jardí, va suposar aconseguir un nou espai verd per la ciutat, que ni els veïns ni els seus visitants han sabut aprofitar.

ACUPUNTURA 05
ACUPUNTURA 06
ACUPUNTURA 04

 Plaça de les Tàpies a finals dels anys 80


Actual
En aquests moments hi ha una suma de voluntats per millorar i redefinir l'espai. Millores que des de fa temps es venen valorant i reclamant i que, mentre no s'han portat a terme, els usos dels Jardins de Sant Pau del Camp han quedat reduïts a determinats grups de persones que, per les activitats que hi realitzen, moltes altres persones deixen d'accedir-hi. Com bé expressava un veí Genera sensaci de miedo y no invita a entrar. Muchos de los vecinos ni siquiera lo han pisado, o como mucho una vez en su vida Per portar a terme qualsevol nova acció de millora requereix mantenir el diàleg amb diferents agents i entitats del territori. Els diagnòstics, informes previs i aportacions dels veïns en processos oberts a la participació, ens indiquen que aquest és un espai valorat pels veïns/es i que hi ha persones i entitats que des de fa temps volen intervenir en la seva millora. Hi ha unanimitat en la necessitat de realitzar canvis en l'espai físic. Aquests han de contribuir en incrementar el seu usos per a realitzar-hi activitats de lleure com jugar, practicar esport, passejar, per a oferir-lo com espai cultural i educatiu amb activitats vinculades a entitats o centres educatius, i també per possibilitar que sigui un espai per a l'oci, el relax o la contemplació. Idensitat està treballant en la concreció d'un projecte, que per encàrrec del Districte de Ciutat Vella i el Pla de Barris del Raval, repensi l'espai aprofitant les seves característiques físiques, amb el propòsit de multiplicar els usos socials i comunitaris. Com diria la urbanista Jane Jacobs, "hi ha molts ulls mirant l'espai" i per aquest motiu no el podem considerar com un espai sense vida, encara que corre el perill de perdre-la per no haver aconseguit finalment cap vida interessant.
En aquesta fase inicial ens proposem per tant integrar els aspectes positius del conjunt de visions que hem pogut recollir, i les que  prèviament s'han recollit, per tal de prioritzar i ordenar un conjunt d'intervencions, que actuïn a manera d'acupuntura espacial. Petites intervencions que, sense alterar la morfologia estructural de l'espai, han de permetre articular noves accions de caire social, educatiu i comunitari. L'objectiu principal és re-simbolitzar l'espai per tal de que pugui ampliar i diversificar els usos, i que progressivament pugui ser recuperat per la ciutadania.

ACUPUNTURA ESPAI 01
ACUPUNTURA ESPAI 02
ACUPUNTURA ESPAI 03
ACUPUNTURA ESPAI 04
ACUPUNTURA ESPAI 05
ACUPUNTURA ESPAI 06

 


Futur
En procés de definició.

Questions
Quines accions calen per diversificar l’ús de l’espai públic? Quina implicació cal per millorar la seva qualitat? Qui té més dret a l'ús del parc: els veïns del barri, els ciutadans, els turistes?  Qui pot plantejar propostes per a transforma-lo? Són totes viables? Què cal fer per a multiplicar les activitats a l'espai públic? Poden els espais recuperar la seva memòria?

ACUPUNTURA PARTICIPACIO 00
ACUPUNTURA PARTICIPACIO 01
ACUPUNTURA PARTICIPACIO 02

 Imatges: Sessió oberta a l'Escola Collaso y Gil, març 2018