Skip to main content

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS / HABITAR EL FOC
Convocatòria oberta fins 27.05.2024 (prorrogada)
Residències híbrides de recerca i producció artística a Huarte i Barcelona
IDENSITAT + Centro Huarte /2024

Dues residències de cinc setmanes per dur a terme un projecte vinculat al context social de Huarte i un altre a Barcelona, entre juliol i novembre del 2024.

Recepció de propostes fins al 27 de maig 2024

IDENSITAT i CENTRO HUARTE activen el programa Estètiques Transversals / HABITAR EL FOC per desenvolupar dos projectes de recerca i producció que es duran a terme respectivament en els contextos del riu Arga en el seu pas per Huarte, Villava i Burlada, i al del riu Besòs al seu pas per Barcelona – Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Els dos projectes es duen a terme a partir del concepte de residència híbrida, amb l'objectiu de treballar amb les condicions materials o immaterials, temporals o atemporals, reals o imaginàries, pròpies de l'especificitat de cadascun dels contextos i mitjançant processos relacionats amb l'activació de l'espai social. Les dues residències híbrides es fonamenten en el treball que combina la presència temporal al lloc i el treball previ i posterior que es realitza a distància. Els dos projectes se seleccionen mitjançant convocatòria conjunta i es duran a terme entre el juliol i el novembre del 2024, de forma separada.

INTRODUCCIÓ
Estètiques Transversals és una línia de recerca i experimentació a la cruïlla entre art, mediació i espai social. Un lloc de confluència entre les pràctiques artístiques com a espai de recerca crítica; les accions de mediació com a espai de producció de contingut, interacció i transferència d'aprenentatges; i el context com a espai de relació entre una temàtica de treball i un determinat espai social actiu al seu voltant. Un projecte que es porta a terme a ciutats o barris, que poden ser entesos com a generadors d'espais socials, culturals i mediambientals en el límit entre allò que és natural, rural o urbà. El projecte es fonamenta en la dimensió transversal de l'art per articular experiències i accions, que incideixen en elements singulars a partir de temàtiques comunes i estratègies compartides entre els diversos agents que hi participen. La línia de treball desenvolupada entre Idensitat i Centre Huarte a través d'Estètiques Transversals, s'ha dut a terme en cinc edicions prèvies, focalitzant cadascuna en un tema específic: “Ecosistemes Perifèrics”, “Ecosistemes de l'Oci”, “Ecosistemes de Ficció”, “Immunitat ~ Comunitat”, I “En el Aire”. En aquesta nova edició engeguem un procés que posi en relació el context del riu Arga (Huarte) i el context del Besòs (Barcelona), amb el concepte d’Habitar el Foc com a tema comú. Amb aquesta idea,  obrim una convocatòria conjunta per poder seleccionar dos projectes artístics que abordin concretament la complexitat que suposa, en el context contemporani el concepte Habitar el Foc.

HABITAR EL FOC COM A ÀMBIT TEMÀTIC
A partir de la convocatòria oberta s'ofereix la possibilitat de treballar, des de la pràctica artística, en el desenvolupament de projectes que prenguin com a focus d'interès o tema de treball, el foc. El concepte foc es tracta aquí des de múltiples possibilitats d'interpretació, on els contextos (relacionats amb els rius Arga i Besòs) emmarquin el projecte, podent visibilitzar-ne tant la condició vinculada a la potència i l'energia, com la seva capacitat devastadora.

El foc és un element que evoca una àmplia gamma d'emocions i significats a l'experiència humana. Des del seu paper vital a la nostra supervivència quotidiana fins a la seva capacitat transformadora i destructora en l'àmbit simbòlic, el foc continua sent un dels elements més poderosos i misteriosos de la natura. La seva presència ens connecta amb el que és primitiu, el que és salvatge, la tradició celebratòria o la festa, i ens evoca en la mateixa mesura la nostra capacitat per crear i destruir.

Des del simbòlic el foc és, sovint, vist com un agent de transformació, al·ludeix a la capacitat de destruir el que és vell per permetre el creixement d'alguna cosa nova. A l'alquímia, el foc és símbol de la purificació i el procés de transmutació de la matèria.

És també un símbol de poder i energia. A moltes cultures representa la força vital, la passió i la determinació. En diverses mitologies, les deïtats associades amb el foc solen ser considerades com a figures poderoses i divines que posseeixen un gran poder creatiu i destructor. En moltes tradicions i ritus tant pagans com religiosos, el foc es fa servir com un mitjà de purificació i protecció. Des de les antigues cerimònies de foc sagrat fins a les espelmes enceses en rituals religiosos, el foc es considera un agent que neteja i protegeix de les energies negatives.

Des del que és metafòric, el foc representa la llum de la saviesa que dissipa la ignorància i la foscor del desconeixement, es converteix en un símbol d'il·luminació i coneixement. En el context de les relacions humanes, el foc pot representar la calidesa de l'amor i la connexió emocional entre les persones, però també la ira, el desig o l'energia creativa impulsiva.

Revolució, canvi, destrucció, violència, control, manipulació (…) el foc pot tenir diverses implicacions polítiques, des del seu ús com a símbol de canvi i resistència fins al seu paper en la destrucció i la manipulació.

El projecte Estètiques Transversals / HABITAR EL FOC, planteja treballar a partir de les tensions, paradoxes o connexions que es generen a través del concepte FOC, que són al seu torn posades en relació amb el riu o la seva configuració urbana modelada a partir del recorregut del Riu Arga al seu pas per les poblacions de Huarte, Villava i Burlada, o de la desembocadura del riu Besòs al seu pas per barris i poblacions de l’àrea metropolitana de Barcelona. En cadascun d'aquests contextos, s'activarà un projecte específic, que tracti d'aportar una opció creativa a la tensió que genera aquest concepte, per contribuir a configurar una mirada nova o renovada.

Ens interessa el foc pels seus múltiples imaginaris, com a essència de vida en el que és quotidià, com a element transformador i purificador en el que és simbòlic, o com a agent potencialment devastador i exterminador. El foc necessita l'aire per poder existir, i juntament amb l'aire, l'aigua i la terra formava part dels quatre elements de la tradició clàssica, encara que en la complexitat contemporània el foc ha passat a ser la part visible del procés de transformació de la matèria combustible en el seu estat incandescent. El foc continua present a les celebracions, festes i tradicions, però també a les catàstrofes, algunes naturals i moltes altres provocades pels humans en forma de guerres, incendis i altres formats de destrucció planificada. El foc, en temps de canvis climàtics i sistèmics, esdevé articulador de polítiques que, des del present, volen modelar el futur. Ens interessa habitar el foc com una forma politico-poètica per ampliar la mirada en la seva relació amb el context, més enllà (encara que també) amb l'aire, l'aigua i la terra.

CONTEXTES DE TREBALL
HUARTE. La població de Huarte, on se situa el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, es troba al costat de Burlada i Villava a la perifèria de Pamplona. Les tres localitats segueixen el curs del riu Arga, el que ha generat entre elles enllaços històrics i culturals. En els darrers anys en aquestes poblacions s'han modificat els límits entre el que és natural, rural i urbà, a causa del creixement urbanístic i poblacional, a la conversió d'hortes en espais d'oci, als fluxos i desbordaments del riu. Aquest enclavament geogràfic, emmarcat pel flux del riu en connexió amb els seus ecosistemes naturals i urbans, defineix el context específic de treball.

BARCELONA. El context de treball proposat per a aquest projecte és la zona conformada per barris de l'àrea metropolitana propers a la desembocadura del riu Besòs (Trinitat Vella, Bon Pastor, Baró de Viver, La Sagrera, Sant Andreu). Barris que es troben als límits de la ciutat en una zona caracteritzada per les múltiples vies de connexió amb la zona nord de l'àrea metropolitana. Una zona densament poblada que, amb la recuperació del riu com a espai natural, ha incrementat la seva relació amb ell, constituint-se com una de les principals zones verdes tant dels barris com de la ciutat metropolitana (Barcelona, Sant Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac). En aquest cas, la desembocadura del Besòs, en tocar diversos enclavaments urbans, defineix el context de treball a Barcelona.

METODOLOGIA
Els treballs que es duen a terme en el marc d' Estètiques Transversals es defineixen a partir de tres eixos comuns: l'articulació d'una residència artística temporal mitjançant la participació d'un/a artista o col·lectiu com a creador i investigador en el context, la configuració d'un node local que compta amb la implicació de diferents agents actius al territori, i l'articulació de transferència de coneixements i aprenentatges vinculats a altres àmbits o temàtiques, que anomenem dispositius d’accions de mediació. Aquests tres eixos es poden creuar, unificar o coexistir de manera paral·lela, de manera que almenys dos convisquin en un mateix projecte.

Els nodes locals poden ser una suma d'agents, entitats o persones interessades a participar-hi o que estiguin vinculades a la temàtica treballada des de l'àmbit social, artístic o de l'àmbit de la recerca. Es formen prèviament al desenvolupament del projecte artístic o accions de mediació, poden variar o incrementar-se durant el projecte. L'artista o col·lectiu ha de plantejar un projecte i sumar els seus propis agents a la xarxa, que es poden vincular més o menys depenent de la funció que ocupin dins aquest sistema. D'aquesta manera, el projecte es duu a terme de forma triangular, plantejant activitats o intervencions a l'espai públic, presentacions obertes i producció de resultats.
Els projectes que es duen a terme, han d’investigar i explorar aspectes relacionats amb el context per activar processos de treball que s'abordin en relació amb el referit a l'àmbit temàtic. Des d'imaginar altres ecosistemes possibles fins a analitzar els ecosistemes existents per abordar certes realitats o construir ficcions que generin altres realitats possibles. El node territorial o grup d'agents involucrats, i les accions de mediació s'activen des de col·lectius locals i persones interessades a vincular-se I compartir el focus d'interès. El projecte seleccionat desenvoluparà el seu treball a partir d'aquest context i temàtica predefinida.


BASES DE LA CONVOCATÒRIA
IDENSITAT i CENTRE HUARTE ofereixen dues residències a artistes o col·lectius per desenvolupar un projecte en el context social de Huarte, i un a Barcelona. Les residències es plantegen de manera híbrida, combinant la presencialitat amb el treball a distància necessari per completar el projecte. El període presencial té una temporalitat aproximada de cinc setmanes de durada a desenvolupar entre juliol i novembre de 2024, que es concretarà entre la disponibilitat de l'artista o col·lectiu seleccionat i les organitzacions impulsores, en funció del projecte.

A QUI S'ADREÇA
La convocatòria està adreçada a artistes o col·lectius interessats a desenvolupar un projecte artístic en els contextos socials on s'inscriu la proposta i la temàtica plantejada. Es valorarà positivament el domini del castellà, català o basc. En cas que l'idioma sigui l'anglès, caldrà contemplar la traducció com a part de la producció, en les activitats que ho requereixin.

QUÈ S'OFEREIX
Cadascuna de les propostes seleccionades comptarà amb 2.300 euros en concepte d'honoraris i dietes, i un màxim de 1.400 euros en concepte de producció. L’organització cobreix l’allotjament, i ofereix un ajut de fins a 400 euros per viatges.

PER A QUÈ
Mitjançant aquesta convocatòria se seleccionaran dues propostes per fer dues residències temporals, una a Huarte i una altra a Barcelona. L'objectiu de cada residència és definir un projecte de recerca i creació que es formalitzi a partir de la temàtica plantejada. Els resultats es poden presentar públicament en cadascun dels contextos treballats, ajustant-se a la naturalesa de cada projecte.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
El procés de selecció es realitzarà en dues fases. La primera consisteix a presentar un projecte, per seleccionar. Entre les propostes rebudes, un mínim de quatre que passaran a una segona fase. La segona fase consisteix en una entrevista que es farà amb l'objectiu de conèixer millor la motivació, la proposta i les afinitats amb la temàtica i el marc de treball que l'organització ofereix. A partir d'aquesta segona fase s'escolliran els projectes que es convidaran a fer a les residències a Huarte i a Barcelona. En el procés de selecció hi participaran un membre de cada entitat organitzadora (Idensitat i Centre Huarte) i  Alfonso Borragan com agent extern convidat.

1ª Fase
Les propostes s'han de remetre en format digital utilitzant el formulari específic, emplenant cadascun dels camps i adjuntant en un únic document en format PDF (màxim 8 MB) que inclogui:

– Proposta. Document escrit que defineixi les línies bàsiques del projecte (màxim 3 pàgines amb imatges incloses), indicant una metodologia de treball que tingui en compte els elements assenyalats, objectius, accions, possibilitats de formalització i calendari de treball.

- Un dossier amb una selecció d'un màxim de 4 projectes o treballs previs contextualitzant cadascun mitjançant textos i imatges, per facilitar-ne la comprensió. (sempre que calgui es podrà complementar amb enllaços web).

- Text breu que respongui a la pregunta: - Quina és la teva motivació per participar en aquest projecte? (1 pàgina)

- Currículum resumit de la persona o membres que formin part de la proposta de projecte, destacant aquells aspectes rellevants que es relacionin amb la proposta. En cas de col·lectius cal especificar un representant (màxim 2 pàgines per persona).

- Dades de contacte (nom, telèfon, e-mail i adreça postal).

2a fase
- Entrevista amb els membres del comitè de selecció. En aquest cas poden participar més d'un membre de cada organització, a més de la persona externa convidada.

La data de l'entrevista es comunicarà als preseleccionats en el termini màxim d'un mes a partir del tancament de la convocatòria.
> ACCÉS AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
La primera fase de la convocatòria és oberta fins al 27/05/2024. / 23:59H (ESP)
El projecte cal que estigui redactat en castellà, basc, català o anglès.

CRITERIS DE VALORACIÓ
La selecció dels projectes es farà entre IDENSITAT i el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, més una persona externa convidada. Es tindrà en compte:

– La qualitat, claredat i viabilitat de la proposta.

- La singularitat en relació amb la temàtica plantejada.

- La capacitat d'adaptabilitat de la proposta als contextos de treball.

- La coherència de la proposta dins la trajectòria del sol·licitant/s

DATES
El projecte es durà a terme a partir d'una residència de cinc setmanes de durada dividida en dos moments, una primera estada d'una o dues setmanes i una segona de 3 o 4 setmanes, a desenvolupar entre setembre i desembre 2024, a concretar entre la disponibilitat de l'artista o col·lectiu seleccionat i les organitzacions impulsores.

Huarte: La residència es durà a terme entre la segona quinzena d’agost i novembre 2024. Els espais disponibles per a la presentació de resultats i la celebració d'activitats relacionades amb el projecte són, a banda del mateix Centre Huarte, els equipaments gestionats per la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona: el Batán i el Molino de San Andrés (Atarrabia-Villava). 

Barcelona: La residència es durà a terme entre juliol i novembre 2024 (excepte agost)
Idensitat posarà a disposició el seu espai de treball a Fabra i Coats Fàbrica de Creació, on en funció de la disponibilitat, es podran celebrar activitats relacionades.

Depenent de la naturalesa dels projectes, les entitats organitzadores podran proposar trobades entre les dues propostes seleccionades fora de les dates de la residència.

TERMES I CONDICIONS
El fet de presentar-se a aquesta convocatòria implica reconèixer l'acceptació de les presents bases. Els treballs seleccionats seran propietat de l'autor o autores. IDENSITAT i el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte com a organitzacions impulsores d' ESTÈTIQUES TRANSVERSALS – HABITAR EL FOC, podran reproduir i divulgar mitjançant publicacions en línia o en format paper la totalitat o part del programa, sempre citant les respectives autories i agents col·laboradors. IDENSITAT i Centro de Arte Contemporáneo de Huarte arxivaran tota la documentació que es generi a partir d'aquesta convocatòria i del desenvolupament del projecte íntegrament.


ACCÉS A EDICIONS ANTERIORES D'ESTÈTIQUES TRANSVERSALS


Logos ET/FOC