CIUTAT IL·LUSTRADA / Explorar · Narrar · Visibilitzar
Idensitat + Biblioteca de Bon Pastor i entitats del barri / 2022

Ciutat Il·lustrada és una proposta de recerca i d’experimentació sobre els límits i les connexions, que posa en relació espais institucionals, pràctiques creatives i pràctiques socioculturals desplegades en el context local. 

El projecte, proposa generar un procés d'exploració en el context del barri de Bon Pastor amb què treballar de manera visual i col·laborativa en un llibre de grans dimensions que incorpori les veus de persones implicades en diferents espais actius al barri.

El projecte, iniciat a juny de 2022, es porta a terme amb la combinació de tres accions: explorar, narrar i visibilitzar, que en el seu conjunt i gràcies a la combinació de les tres fases es creen entorns d’aprenentatge que permeten creuar diferents límits; físics, relacionals, cognitius, disciplinaris, emocionals, territorials, etc al voltant de la identitat, l’autoreferencialitat i les narratives de barri.

Amb “Explorar” el projecte pretén conèixer i involucrar diferents espais activadors del barri per generar narratives des de la quotidianitat de les seves activitats, que serveixin per treballar la diversitat i la diferència. Aquesta fase està articulada mitjançant trobades d'Idensitat i entitats actives al barri on intercanviar converses, fotografies i més materials aportats per cada grup, pràctiques vivencials, participatives i creatives.

A la fase de “Narrar” es construeix un element discursiu a partir de les activitats que es porten a terme en cada entitat. En col·laboració amb les diveses persones i entitats que hi participen, es creen espais de treball compartit per imaginar noves narratives gestades tant des de la realitat com de la ficció. 

Finalment, “Visibilitzar” fa referència a un llibre de grans dimensions o “llibre Paisatge” construït amb tèxtil. Aquest objecte té la capacitat de convertir-se en una plaça, transformar-se en un lloc físic o en un record. En definitiva, esdevenir escenari que s'activa i desactiva i que arreplega les identitats, els desitjos i les activitats de les entitats del barri, molt més enllà dels seus límits territorials. 

Projecte en procés. Més informació aviat.

Foto: local de Fem Soroll, Bon Pastor. Albert Gironès
@IDENSITAT 2022